Βιβλιογραφία

• AB: Analecta Bollandiana
• Αγγελίδη, Φιλόπατρις: Χ. Αγγελίδη, Η χρονολόγηση και ο συγγραφέας του διαλόγου Φιλόπατρις, Ελληνικά 30, 1977-1978, 34-50.
• The Age of Constantine: The Cambridge Companion to the Age of Constantine, ed. N. Lenski, Cambridge 2006.
• The Age of Justinian: The Cambridge Companion to the Age of Justinian, ed. M. Maas, Cambridge 2005.
• Ahrweiler, Byzance et la mer: H. Ahrweiler, Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Bibliothèque Byzantine, Études 5, Paris 1966.
• Ahrweiler, Photius: H. Ahrweiler, Sur la carrière de Photius avant son patriarchat, BZ 58, 1965, 348-363.
• Ahrweiler, Recherches: Η. Ahrweiler, Recherches sur l’administration de l’empire byzantin aux IXe-XIe siècles, BCH 84, 1960, 1-111.
• Ahrweiler, Société: H. Ahrweiler, Recherches sur la société byzantine au XIe siècle: nouvelles hiérarchies et nouvelles solidarités, TM 6, 1976, 99-124.
• AJA: American Journal of Archaeology
• Alessio, Ιστορία: F. Alessio, Ιστορία της Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 2007.
• Alexander, Iconoclastic council: P. Alexander, The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) and its Definition (Horos), DOP 7, 1953, 35-66.
• Alexander, Nicephorus: P. Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire, Oxford 1958.
• Alexios I Komnenos: Alexios I Komnenos I: Papers, ed. M. Mullet – D. Smythe, BBTT 4.1, Belfast 1996.
• Alfoldy, Ιστορία: G. Alfoldy, Ιστορία της Ρωμαϊκής κοινωνίας, μτφ. Α. Χανιώτης, Αθήνα 2009.
• Αναγνωστάκης, Το επεισόδιο της Δανιηλίδας: Η. Αναγνωστάκης, Το επεισόδιο της Δανιηλίδας. Πληροφορίες καθημερινού βίου ή μυθοπλαστικά στοιχεία; στο: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου, 15-17 Σεπτεμβρίου 1988, Αθήνα 1989, 375-390.
• Anagnostakis, Helladic connection: I. Anagnostakis, Byzantium and Hellas: Some Lesser Known Aspects of the Helladic Connection (8th-12th Centuries), στο: Heaven and earth, 15-29.
• Anagnostakis-Kaldelis, Textual sources: I. Anagnostakis – A. Kaldelis, The Textual Sources for the Peloponnese, a.D. 582-959: Their Creative Engagement with Ancient Literature, GRBS 54, 2014, 105-135.
• Αναγνωστάκης, Οὐκ εἴσιν ἐμὰ τὰ γράμματα: Η. Αναγνωστάκης, Οὐκ εἰσὶν ἐμὰ τὰ γράμματα. Ιστορία και ιστορίες στον Πορφυρογέννητο, Σύμμεικτα 13, 1999, 97-140.
• Angold, Archons and dynasts: M. Angold, Archons and Dynasts: Local Aristocracies and the Cities of the Later Byzantine Empire, στο: Angold, Aristocracy, 236-253.
• Angold, Aristocracy: The Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries, ed. M. Angold, BAR 221, Oxford 1984.
• Angold, Αυτοκρατορία: M. Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 εως το 1204. Μια πολιτική ιστορία, μτφ. Ευαγγελία Καργιανιώτη, Αθήνα 19972.
• Angold, Byzantine politics: M. Angold, Byzantine Politics vis-à-vis the Fourth Crusade, στο: Urbs capta, 55-68.
• Angold, Church and society: M. Angold, Church and Society under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 1995.
• Angold, Fourth crusade: M. Angold, The Fourth Crusade. Event and Context, Great Britain 2003.
• Angold, Government: M. Angold, A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Lascarids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1975.
• Ἀντικήνσωρ: Ἀντικήνσωρ. Τιμητικὸς Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου γιὰ τὰ ὀγδοηκοστὰ γενέθλιά του, επιμ. Β. Λεονταρίτου, Κ. Μπουρδάρα, Ε. Παπαγιάννη, Αθήνα 2013.
• Antoniadis-Bibicou, Douanes: H. Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes à Byzance, Cahiers des Annales 20, Paris 1963.
• Antoniadis-Bibicou, Études: H. Antoniadis-Bibicou, Études sur l’histoire maritime de Byzance. À propos du « thème des Caraviciens », Paris 1966.
• Antonopoulou, “Aristocracy”: I. Antonopoulou, The Issue of “Aristocracy” in Byzantium, στο: Ἀντικήνσωρ, 67-70.
• Antonopoulou, “Aristocracy” in Byzantium: I. Antonopoulou, The “Aristocracy” in Byzantium: Evidence from the Tactica of Leo VI the Wise, Βυζαντιακά 13, 1993, 151-159.
• Αντωνοπούλου, Ο όρος «ἀριστοκρατικοί»: Ε. Αντωνοπούλου, Ο όρος «ἀριστοκρατικοί» στη Διάταξη του Μιχαήλ Ατταλειάτη, στο: ΙΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Μάιος 1991), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1992, 65-71.
• Αποταμίευση και διαχείριση: Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην Ελληνική Ιστορία, επιμ. Κ. Μπουραζέλης – Κ. Μεϊδάνη, Αθήνα 2011.
• Approaches: Approaches to the Byzantine Family, ed. L. Brubaker – S. Tougher, BBOS 14, Birmingham 2013.
• Αρβελέρ, Ιδεολογία: Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα 1977.
• Ariantzi, Kindheit: D. Ariantzi, Kindheit in Byzanz. Emotionale, geistige und materielle Entwicklung im familiären Umfeld, vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, Millenium Studien 36, Göttingen 2012.
• Armstrong, Holy men: P. Armstrong, Alexios Komnenos, holy men and monasteries, στο: Alexios I Komnenos, 219-231.
• Arvites, Irene: J. A. Arvites, Irene: Woman Emperor of Constantinople, her Life and Times, UMI, Michigan 1979.
• Ashburner, Farmer’s law II: W. Ashburner, The Farmer’s Law II, JHS 32, 1912, 68-95.
• Authority in Byzantium: Authority in Byzantium, ed. P. Armstrong, Centre for Hellenic Studies, Publications 14, Burlington 2013.
• Auzépy, André de Crète: M.-F. Auzépy, La carrière d’André de Crète, BZ 88, 1995, 1-12.
• Auzépy, De Philarète: M.-F. Auzépy, De Philarète, de sa famille, et de certains monastères de Constantinople, στο: Les saints, 117-135.
• Baird, Settlement expansion: D. Baird, Settlement Expansion on the Konya Plain, Anatolia, 5th-7th Centuries AD, στο: LAA 2, 219-246.
• Bartusis, Εξάλειμμα: Μ. Bartusis, Ἐξάλειμμα: Escheat in Byzantium, DOP 40, 1986, 55-81.
• BAR: British Archaeological Reports
• Βαρζός, Γενεαλογία: Κ. Βαρζός, Η γενεαλογία των Κομνηνών, τ. Α΄-Β΄, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 20, Θεσσαλονίκη 1984.
• BBA: Berliner Byzantinistische Arbeiten
• BBOS: Birmingham Byzantine and Ottoman Studies
• BBS: Berliner Byzantinistische Studien
• BCH: Bulletin de Correspondance Hellénique
• ΒΔ: Βυζαντινός Δόμος
• Beaucamp, Référence au veuvage: J. Beaucamp, La référence au veauvage dans les papyrus byzantins, Pallas 32, 1985, 149-157 (: Beaucamp, Femmes, 65-70).
• Beaucamp, Faiblesse: J. Beaucamp, Discours et norms: la faiblesse féminine dans les texts protobyzantins, Cahiers Glotz 5, 1994, 199-220 (: Beaucamp, Femmes, 115-131).
• Beaucamp, Femmes: J. Beaucamp, Femmes, patrimoines, norms à Byzance, Bilans de Recherche 6, Paris 2010.
• Beaucamp, Le statut de la femme: J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), I. Le droit imperial, TM Monographies 5, Paris 1990; II. Le pratiques sociales, TM Monographies 6, Paris 1992.
• Beck, Χιλιετία: H.-G. Beck, H βυζαντινή χιλιετία, μτφ. Δ. Κούρτοβικ, Aθήνα 1990.
• Beck, Kirche: H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, München 1959.
• Beck, Ministerpräsident: H.-G. Beck, Der byzantinische Ministerpräsident, BZ 48, 1955, 309-338.
• Beck, Senat und Volk: H.-G. Beck, Senat und Volk von Konstantinopel. Probleme der byzantinischen Verfassungsgeschicte, στο: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte 1966, 3-75 (: Ideen und Realitäten, αρ. XII).
• Beck, Gefolgschaftswesen: H.-G. Beck, Byzantinische Gefolgschaftswesen, στο: Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philologisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte 1965, 1-32 (: Ideen und Realitäten, αρ. ΧΙ).
• Beck, Ideen und Realitäten: H.-G. Beck, Ideen und Realitäten in Byzanz. Gesammelte Aufsätze, VR London 1972.
• Beck, Konstantinopel: H.-G. Beck, Konstantinopel. Zur Sozialgeschicte einer früh-mittelalterlichen Hauptstadt, BZ 58, 1965, 11-45.
• Bell, Social conflict: P. Bell, Social Conflict in the Age of Justinian. Its Nature, Management, and Mediation, Oxford 2013.
• Bell, Three political voices: P. Bell, Three Political Voices from the Age of Justinian. Agapetos, Advice to the Emperor, Dialogue on Political Science, Paul the Silentiary, Description of Hagia Sophia, Translated Texts from Historians 52, Liverpool 2009.
• BF: Byzantinische Forschungen
• Βλυσίδου, Αίτια: Β. Βλυσίδου, Σχετικά με τα αίτια της εκθρόνισης του πατριάρχη Νικολάου Α΄ Μυστικού (907), Σύμμεικτα 11, 1997, 23-36.
• Βλυσίδου, Αριστοκρατικές οικογένειες: Β. Βλυσίδου, Αριστοκρατικές οικογένειες και εξουσία (9ος-10ος αι.). Έρευνες πάνω στα διαδοχικά στάδια αντιμετώπισης της αρμενο-παφλαγονικής και της καππαδοκικής αριστοκρατίας, Θεσσαλονίκη 2001.
• Βλυσίδου, Εκκλησία και πολιτική: Β. Βλυσίδου, Εκκλησία και πολιτική στις αρχές της βασιλείας του Βασιλείου Β΄: σχετικά με την παραίτηση του Αντωνίου Γ΄ Στουδίτου, στο: Ἀντικήνσωρ, 187-196.
• Βλυσίδου, Πολιτική: Β. Βλυσίδου, Η πολιτική του Βασιλείου Λακαπηνού έναντι της Δύσης, Σύμμεικτα 17, 2005, 111-129.
• Börm, Procopius: H. Börm, Procopius, his predecessors, and the genesis of the Anecdota, στο: Antimonarchic Discourse in Antiquity, ed. H. Börm, Stuttgart 2015, 305-345.
• Brand, Byzantium: C. Brand, Byzantium Confronts the West, 1180-1204, Cambridge Mass. 1968.
• Brandes, Byzantine cities: W. Brandes, Byzantine Citites in the Seventh and Eighth Centiries – Different Sources, Different Histories? στο: The idea and ideal of the town, 25-57.
• Brandes, Finanzverwaltung: W. Brandes, Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert, FbRG 25, Frankfurt a. M. 2002.
• Brandes, Städte: W. Brandes, Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, Amsterdam 1989.
• Brehier, Institutions: L. Bréhier, Le monde byzantin II : Les institutions de l’empire byzantin, Paris 1949.
• Brokaar, Basil Lekapenus: W. Brokaar, Basil Lekapenus. Byzantium in the 10th century, στο: Studia byzantina et neohellenica Neerlandica, ed. W. Baker – A. van Gemert, W. Aerts, Leiden 1972, 199-234.
• Brown, Gentlemen: T. Brown, Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy, AD 554-800, Rome 1984.
• Brown, Poverty: P. Brown, Poverty and Leadership in the Late Roman Empire, Hanover 2002.
• Browning, Education: R. Browning, Education in the Roman Empire, στο: Cambridge Medieval Ancient History, vol. XIV: Late Antiquity: Empire and Successors, a.D. 425-600, 855-883.
• Brubaker, Gender and society: L. Brubaker, The Age of Justinian: Gender and Society, στο: The age of Justinian, 427-447.
• BSl: Byzantinoslavica
• Bury, Administrative system: J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos, New York 1925.
• Bury, Constitution: J. B. Bury, The Constitution of the Later Roman empire, στο: Selected Essays of J. B. Bury, ed. H. Temperley, Cambridge 1930, 99-125.
• Byzantine court culture: Byzantine Court Culture from 829-1204, ed. H. Maguire, Washington, DC, 1997.
• Byzantine diplomacy: Byzantine diplomacy, ed. J. Shepard – S. Franklin, Aldershot 1992.
• Byzantine studies: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. E. Jeffreys – J. Haldon - R. Cormack, Oxford University Press 2008.
• Βυζαντινές πόλεις: Οι Βυζαντινές πόλεις, (8ος-15ος αι.): Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επιμ. Τ. Κιουσοπούλου, Ρέθυμνο 2012.
• Βυζαντινή Μικρά Ασία: Η βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.), επιμ. Στ. Λαμπάκης, ΕΙΕ/ΙΒΕ Διεθνή Συμπόσια 6 – The Spyros Basil Vryonis Center for the Study of Hellenism. Hellenism: Ancient, Medieval, Modern 27, Αθήνα 1998.
• Βυζαντινός κόσμος 1: C. Morrisson et al., Ο βυζαντινός κόσμος τ. Α΄: Η ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφ. Α. Καραστάθη, Α. Μυλωνοπούλου, εισαγωγή Τ. Κιουσοπούλου, Αθήνα 20082.
• Βυζαντινός κόσμος 2: J.-Cl. Cheynet et al., Ο βυζαντινός κόσμος τ. Β΄: η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφ. Α. Καραστάθη, Αθήνα 2011.
• Βυζάντιο ιστορία και πολιτισμός: Τ. Λουγγής et al., Βυζάντιο, ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα, Αθήνα 2014.
• Byz.Sorb.: Byzantina Sorbonnensia
• BZ: Byzantinische Zeitschrift
• Cameron, Mediterranean world: A. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity, a.D. 395-600, London – New York 2001.
• Cameron, Procopius: A. Cameron, Procopius and the Sixth Century, Berkeley – Los Angeles 1985.
• Carile, Efeso: A. Carile, Efeso da polis a kastron, στο: Efeso paleocristiana e byzantina, 133-145.
• Cartledge, Greek Political Thought: P. Cartledge, Greek Political Thought: the Historical Context, στο: The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, ed. C. Rowe – M. Schofield – S. Harrison – M. Lane, Cambridge 2005, 11-22.
• Χατζηαντωνίου, Θρησκευτική πολιτική: Ε. Χατζηαντωνίου, Η θρησκευτική πολιτική του Αναστασίου Α΄ (491-518). Η στάση του αυτοκράτορα απέναντι στο μονοφυσιτικό ζήτημα και το ακακιανό σχίσμα, Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 20, Θεσσαλονίκη 2009.
• Cheynet, Anthroponymie: J.-Cl. Cheynet, L’anthroponymie aristocratique à Byzance, στο: L’anthroponymie, document de l’histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, éd. M. Bourin, J.-M. Martin, F. Menant, Rome 1996, 267-294.
• Cheynet, Aristocratie: J.-Cl. Cheynet, L’aristocratie byzantine (VIIIe-XIIIe s.), Journal des Savants, 2000, 281-322.
• Cheynet, Aristocratie et héritage: J.-Cl. Cheynet, Aristocratie et héritage (XIe-XIIe s.) στο: La transmission du patrimoine, p. 53-80.
• Cheynet, Ducs d’Antioche: J.-Cl. Cheynet, Les Ducs d’Antioche Sous Michel IV et Constantin IX, στο: Novum Millennium. Studies on Byzantine History and Culture Dedicated to P. Speck, ed. C. Sode – S. Takács, Aldershot-Burlington 2001, 53–63 (: Cheynet, La société byzantine, 197–207).
• Cheynet, Les Kratéroi: J.-Cl. Cheynet, Une famille méconnue: les Kratéroi, REB 59, 2001, 225-238.
• Cheynet, La société byzantine: J.-Cl. Cheynet, La société byzantine. L’ apport des sceaux, Bilans de recherche 3.1-2, Paris 2008.
• Cheynet, Du stratège au duc: J.-Cl. Cheynet, Du stratège de thème au duc: chronologie de l’évolution au cours du XIe siècle, TM 9, 1985, 181-194.
• Cheynet, Épiskeptitai: J.-Cl. Cheynet, Episkeptitai et autres gestionnaires des biens publics (d’après les sceaux de l’IFEB), SBS 7, 2001, 87-117.
• Cheynet, Foi et conjuration: J.-Cl. Cheynet, Foi et conjuration à Byzance, στο: Oralité et lien social, 265-279.
• Cheynet, Les Phocas: J.-Cl. Cheynet, Les Phocas, στο: Dagron G. – Mihăescu H., Le traité sur la guérilla (De velitatione) de l’ empereur Nicéphore Phocas (963-969), Paris 1986, 289-315 (: Cheynet, La société byzantine, 473-497).
• Cheynet, Pouvoir: J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Byzantina Sorbonensia 9, Paris 1990.
• Χρήστου, Αυτοκρατορική εξουσία: Ε. Χρήστου, Αυτοκρατορική εξουσία και πολιτική πρακτική. Ο ρόλος του παραδυναστεύοντος στη βυζαντινή διοίκηση (τέλη 8ου-αρχές 11ου αι.), Αθήνα 2008.
• Χρήστου, Σύγκλητος: Ε. Χρήστου, Σύγκλητος-συγκλητικοί κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, Βυζαντιακά 14, 1994, 179-216.
• Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή: Α. Χριστοφιλοπούλου, Ἐκλογή, ἀναγόρευσις και στέψις τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος, Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 22, ἐν Ἀθήναις 1956.
• Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία: Αι. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Α΄: 324-610, Θεσσαλονίκη 1993· τ. Β1: 610-867, Αθήνα 1986· τ. Β2: 867-1081, Θεσσαλονίκη 19972· τ. Γ1: 1081-1204, Αθήνα 2001.
• Χριστοφιλοπούλου, Οικονομική πολιτική: Α. Χριστοφιλοπούλου, Η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική του αυτοκράτορος Νικηφόρου Α΄, στο: Εις μνήμην Κ. Άμαντου, Αθήναι 1960, 413-431.
• Χριστοφιλοπούλου, Πολίτευμα: Α. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, 324-1204, Αθήνα 2004.
• Χριστοφιλοπούλου, Σύγκλητος: Α. Χριστοφιλοπούλου, Ἡ σύγκλητος εἰς τὸ Βυζαντινὸν κράτος, Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 2, ἐν Ἀθήναις 1949.
• The City: The City in the Classical and Post-Classical World. Changing Contexts of Power and Identity, ed. C. Rapp – H. Drake, Cambridge 2014.
• Constable, Three studies: G. Constable, Three Studies in Medieval Religious and Social Thought, Cambridge 1995.
• Constantelos, Poverty: D. Constantelos, Poverty, Society and Philanthropy in the Late Medieval Greek World, New Rochelle N.Y. 1992.
• Cormack, Byzantine Aphrodisias: R. Cormack, Byzantine Aphrodisias. Changing the Symbolic Map of a City, Proceedings of the Cambridge Philological Society 216, 1990, 26-41.
• Cormack, The classical tradition: R. Cormack, The Classical Tradition in the Byzantine Provincial City: the Evidence of Thessalonike and Aphrodisias, στο: The Byzantine Eye: Studies in Art and Patronage, VR London 1989, αρ. 7, 103-119.
• Cormack, Wall-painting: R. Cormack, The Wall-painting of St. Michael in the theatre, στο: Aphrodisias Papers 2. The theatre, a sculptor’s workshop, philosophers and coin types, JRA 1991, 109-122.
• Cosentino, Byzantine navy: S. Cosentino, Constans II and the Byzantine Navy, ΒΖ 100, 2007, 577-603.
• Cosentino, Economia e fiscalità: S. Cosentino, Economia e fiscalità a Bisanzio nei "secoli oscuri": in margine alla questione dei kommerkiarioi, στο: Bisanzio e le periferie dell'impero, ed. R. Gentile Messina, Acireale – Roma 2011, 58-72.
• Croke, Justinian under Justin: B. Croke, Justinian under Justin: Reconfiguring a Reign, BZ 100, 13-56.
• CSCO: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
• Cupane, “Fortuna rota volvitur”: C. Cupane, «Fortuna rota volvitur». Moira e Tyche nel carme nr. I, di Eugenio da Palermo, στο: Χρόνος συνήγορος, Mélanges Andre Guillou, ed. Lisa Benou – Cristina Rognoni, Νέα Ρώμη 8, 2011, (Roma 2012), 137-152.
• Curta, The making of the Slavs: F. Curta, The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700, Cambridge 2001.
• Dagron, Γέννηση: G. Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της από το 330 ως το 451, μτφ. Μ. Λουκάκη, Αθήνα 2000.
• Dagron, Traditions politiques: G. Dagron, L’ empire romain d’orient au IVe siècle et les traditions politiques de l’Hellenisme. Le temoignage de Themistios TM 3, 1968, 2-242.
• DAI Commentary: Constantine Porphyrogenitus De administrando Imperio, vol. II : Commentary, ed. R. Jenkins, London 1962.
• Decker, Frontier Settlement: M. Decker, Frontier Settlement and Economy in the Byzantine East, DOP 61, 2007, 217-267.
• Dédéyan, Les Arméniens en Cappadoce: G. Dédéyan, Les Arméniens en Cappadoce au Xe et XIe siècles, στο: Le aree omogenee della Civiltà Rupestre nell’ambito dell’Impero Bizantino: La Cappadocia. Atti del Quinto Convegno Internazionale di Studio sulla Civilta Rupestre Medioevale nel Mezzogiorno d’Italia, a cura di C. D. Fonseca, Lecce 1981, 75-95.
• Dédéyan, Les Arméniens sur la frontière: G. Dédéyan, Les Arméniens sur la frontière sud-orientale de Byzance, fin IXe-XIe siècles, στο: La frontière. Séminaire de Recherche, Travaux de la Maison d’Orient, Lyon 1993, 67-85.
• Delmaire, Dignitaires laïcs: R. Delmaire, Les dignitaires laïcs au concile de Chalcédoine: Notes sur la hierarchie et les préséances au milieu du Ve siècle, Byzantion 54, 1984, 141-175.
• Delmaire, Institutions: R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire Romain, de Constantin à Justinien, 1: les institutions palatines, Paris 1995.
• Δετοράκης, Οι άγιοι της Κρήτης: Θ. Δετοράκη, Οι άγιοι της πρώτης βυζαντινής περιόδου της Κρήτης και η σχετική προς αυτούς φιλολογία, Αθήναι 1970.
• Dewing-Kaldellis, The wars: Prokopios, The Wars of Justinian, translated by H. B. Dewing, introduction and notes by A. Kaldelis, Indianapolis Cambridge 2014.
• Dölger, Finanzverwaltung: F. Dölger, Beiträge zur byzantinischen Finanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jhs, Byzantinisches Archiv 9, München 1927 (ανατ. 1960).
• DOP: Dumbarton Oaks Papers
• DOS: Dumbarton Oaks Studies
• Dostalova, Soziale Spannungen: R. Dostalova, Soziale Spannungen des 5/6 Jh in Byzanz im Spiegel des anonymen Dialogs Περί πολιτικής επιστήμης. Eine Quellenanalyse, στο: Volk und Herrschaft im fruhen Byzanz. Methodische und quellenkritische Probleme, Hrg. F. Winkelmann, BBA 58, Berlin 1991, 33-48.
• Drake, Topographies of power: H. Drake, Topographies of Power in Late Antiquity and Beyond, στο: The city, 217-239.
• Durliat, Ville: J. Durliat, De la ville antique à la ville byzanine. Le probleme des subsistances, Collection de l’ École Française de Rome 136, Rome 1990.
• Durliat, La fuite: J. Durliat, La fuite des colons et des curiales à l’ époque protomédievale (IVe au VIIe siècle), στο: Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und Juristische Studien zur Rebellion, Hrg. M.-Th. Fögen, Frankfurt a.M. 1995, 339-361.
• Dvornik, Patriarch Ignatius: F. Dvornik, Patriarch Ignatius and Caesar Bardas, BSl 27, 1966, 7-22.
• Dvornik, Political philosophy: F. Dvornik, Early Christian and Byzantine Political Philosophy. Origins and Background, Washington, DC, 1966.
• Dvornik, Photius and Iconoclasm: F. Dvornik, The Patriarch Photius and Iconoclasm, DOP 7, 1953, 67-97.
• ΕΕΒΣ: Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
• Efeso paleocristiana e byzantina: Efeso Paleocristiana e bizantina – Frühchristliches und Byzantinisches Ephesos, ÖAW Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften 282, Archäologische Forschungen 3, Wien 1999.
• Efthymiadis, Niketas Choniates: S. Efthymiadis, Niketas Choniates: the Writer, στο: Niketas Choniates, 35-58.
• Έγκλημα και τιμωρία: Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, επιμ. Σπ. Τρωιάνος, Αθήνα 2001.
• ΕΗΒ: The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, ed. A. Laiou et al., vol. I-III, Washington, DC, 2002.
• EΗR: English Historical Review
• ΕΙΕ/ΙΒΕ: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
• ΕΚΕΙΕΔ: Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου
• Ellis, House and family: S. Ellis, The Middle Byzantine House and Family: A Reappraisal, στο: Approaches, 247-272.
• EO: Échos d’Orient
• Ευψυχία: Ευψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, t. I-ΙΙ, Byzantina Sorbonensia 16, Paris 1998.
• Evans, Justinian: J. Evans, The Age of Justinian. The Circumstances of Imperial Power, London – New York 1996.
• FbRg: Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte
• Featherstone, Preliminary remarks: M. Featherstone, Preliminary remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis, BZ 95, 2002/2, 457-479.
• Featherstone, Δι’ ἔνδειξιν: M. Featherstone, Δι’ ἔνδειξιν: Display in Court ceremonial (De Cerimoniis II,15), στο: The Material and the Ideal: Essays in Medieval Art and Archaeology in Honour of Jean-Michel Spieser, ed. A. Cutler - A. Papaconstantinou, Leiden 2008, 75-112.
• Feissel, Épigraphie administrative: D. Feissel, Épigraphie administrative et topographie urbaine: l’ emplacement des actes inscrits dans l’ Éphèse protobyzantine (IVe-Vie s.), στο: Efeso paleocristiana e byzantina, 121-132.
• Feissel, Épigraphie et constitutions: D. Feissel, Épigraphie et constitutions impériales: aspects de la publication du droit à byzance, στο: Epigraphia Medievale Greca e Latina. Ideologia e Funzione, ed. G. Cavallo – C. Mango, Spoleto 1995, 67-98.
• Feissel, Mandement impérial: D. Feissel, Un mandément imperial du Vie siècle dans une inscription d’Hadrianoupolis d’Honoriade, TM 9, 1985, 397-419.
• Follieri, Versi: E. Follieri, L’ ordine dei versi in alcuni epigrammi bizantini, Byzantion 34, 1964, 447-467.
• Foss, Ankara: C. Foss, Late Antique and Byzantine Ankara, DOP 31, 1977, 27-87
• Foss, Archaeology: C. Foss, Archaeology and the “Twenty Cities” of Byzantine Asia, AJA 81, 1977, 469-486.
• Foss, Cities and villages: C. Foss, cities and villages of Lycia in the Life of St Nicholas of Holy Zion, GOrThR 36, 1991, 303-339.
• Foss – Ayer Scott, Sardis: C. Foss and J. Ayer Scott, Sardis, στο: EHB 2, 615-622.
• Foss, Lycian coast: C. Foss, The Lycian Coast in the Byzantine Age, DOP 48, 1-52.
• Foss, Nicomedia: C. Foss, Survery of Medieval Castles of Anatolia II. Nicomedia, British Institute of Archaeology at Ankara, Monograph 21, Oxford 1996.
• Foss, Persians: C. Foss, The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity, EΗR 90, 1975, 721-747.
• Foss, Sardis: C. Foss, Byzantine and Turkish Sardis, Cambridge Mass.-London 1976.
• Frances, L’empereur Nicéphore: E. Frances, L’empereur Nicéphore Ier et le commerce maritime byzantin, BSl 27, 1966, 41-47.
• Frankopan, Land and power: P. Frankopan, Land and power in the middle and later period, στο: Social history, 112-142.
• Freu, Les pauvres: Chr. Freu, Les pauvres en société à l’époque protobyzantine: regards historiographiques sur l’œuvre d’Évelyne Patlagean, στο: Reseaux familiaux, 375-392.
• Γαλάβαρης, Ζωγραφική χειρογράφων: Γ. Γαλάβαρης, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995.
• Garland, Empresses: L. Garland, Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, London – New York 1999.
• Gascou, Grands domaines: J. Gascou, Les grands domains, la cité et l’état en Égypte byzantine (Recherches d’histoire agraire, fiscale et administrative), TM 9, 1985, 1-90 (: Gascou, Fiscalité et société, 125-213).
• J. Gascou, L’institution des Bucellaires, BIFAO 76, 1976, 143-156 (: Gascou, Fiscalité et société, 73-83).
• Gascou, Fiscalité et société: J. Gascou, Fiscalité et société en Égypte Byzantine, Bilans de Recherche 4, Paris 2008.
• Gero, Constantine V: S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Constantine V with particular attention to the oriental sources, CSCO 384 Subsidia 52, Louvain 1977.
• Gero, Leo III: S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III with particular attention to the oriental sources, CSCO 346 Subsidia 41, Louvain 1973.
• Γερολυμάτου, Εμπόριο: M. Γερολυμάτου, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος-12ος αι.), ΕΙΕ/ΙΒΕ Μονογραφίες 9, Αθήνα 2008.
• Γιαρένης, Συγκρότηση: Η. Γιαρένης, Η συγκρότηση και η εδραίωση της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α΄ Κομνηνός Λάσκαρις, ΕΙΕ/ΙΒΕ Μονογραφίες 12, Αθήνα 2008.
• Górecki, Rural community: D. Górecki, The Rural Community of the Νόμος γεωργικός: Governing Body (art. 81) and Fiscal Liability (art. 18), BSl 62, 2004, 79-94.
• Górecki, Strateia: D. Górecki, The strateia of Constantine VII. The Legal Status, Administration and Historical Background, BZ 82, 1989, 157-176.
• Γκουτζιουκώστας, Εξέλιξη: Α. Γκουτζιουκώστας, Η εξέλιξη του θεσμού των ασηκρήτις και του πρωτοασηκρήτις στο πλαίσιο της αυτοκρατορικής γραμματείας, Βυζαντινά 23, 2002-2003, 47-93.
• Glory of Byzantium: The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, a. D. 843-1261, ed. H. Evans, W. Wixom, New York 1997.
• GOrThR: The Greek Orthodox Theological Review
• GRBS: Greek, Roman and Byzantine Studies
• Greatrex, Procopius the outsider: G. Greatrex, Procopius the Outsider? στο: Strangers to themselves, 215-228.
• Grégoire, Notes épigraphiques: H. Grégoire, Notes épigraphiques, Byzantion 8, 1933, 49-88.
• Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Στρατολογία: Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Στρατολογία και έγγεια ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 4, Θεσσαλονίκη 1989.
• Grumel-Darrouzès, Regestes: V. Grumel [J. Darrouzès], Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I : les actes des patriarches, fasc. II-III : les regestes de 715 à 1206, Paris 1989.
• Grünbart, Inszenierung: M. Grünbart, Inszenierung und Repräsentation der byzantinischen Aristokratie vom 10. bis zum 13. Jahrhundert, Münstersche Mittelalter - Schriften 82, Münster 2015.
• Guilland, Maîtres: R. Guilland, Maîtres de la milice, Annali della Fondazione italiana per la Storia amministrativa 3, 1966, 133-141 (: Guilland, Titres et fonctions, αρ. V).
• Guilland, Ordre: R. Guilland, L’ordre des maîtres, ΕΕΒΣ 39-40, 1972-1973, 14-28 (: Guilland, Titres et fonctions, αρ. IV).
• Guilland, Recherches: R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, ΒΒΑ 35, Berlin-Amsterdam 1967.
• Guilland, Titres et fonctions: R. Guilland, Titres et fonctions de l’Empire byzantine, VR London 1976.
• Haarer, Anastasius I: F. Haarer, Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World, Arca. Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 46, Cambridge 2006.
• J. Haldon, Byzantinistik, Anthropologie und Geschichtstheorie, BF 15, 1990, 361-369.
• Haldon, Commentary: J. Haldon, A Critical Commentary on the Taktika of Leo VI, Washington DC 2014.
• J. Haldon, On the Structuralist Approach to the Social History of Byzantium, BSl 42, 1981, 203-211.
• Haldon, Byzantine history: J. Haldon, The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005.
• Haldon, Byzantium: J. Haldon, Byzantium in the Seventh Century, Cambridge 1990.
• Haldon, The idea of the town: J. Haldon, The Idea and Ideal of the Town in the Byzantine Empire, στο: The idea and ideal of the town, 1-23.
• Haldon, Military service: Haldon J., Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations, DOP 47, 1993, 1-67.
• Haldon, Praetorians: J. Haldon, Byzantine Praetorians. An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata, c. 580-900, Ποικίλα Βυζαντινά 3, Bonn 1984.
• Haldon, Recruitment: J. Haldon, Recruitment and consription in the byzantine army c.550-950, Wien 1979.
• Haldon, Senatorial elite: J. Haldon, The fate of the Late Roman Senatorial Elite: Extinction or Transformation?, στο: The Byzantine and Early Islamic Near East. Papers of the first (third, sixth) Workshop on Late Antiquity and Early Islam, v. 6: Elites Old and New in the Byzantine and Early Islamic Near East, ed. J. Haldon – L. Conrad, Princeton, N.J. 1992/2004, 179-234.
• Haldon, Social élites: J. Haldon Social Élites, Wealth, and Power, στο: Social History, 168-211.
• Haldon, Theory and practice: J. Haldon, Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies, TM 13, 2000, 201-352.
• Haldon, Warfare: J. Haldon, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565-1204, London 1999.
• Hällström, From Chaos to Cosmos: G. af Hällström, From Chaos to Cosmos – Interpreting the Hierarchies of Pseudo-Dionysius, στο: The Eastern Mediterranean in the Late Antique and Early Byzantine Periods, ed. M. Gourdouba, L. Pietila-Castren, E. Tikkala, Helsinki 2004, 33-39.
• Harvey, Financial crisis: A. Harvey, Financial crisis and the rural economy, στο: Alexios I Komnenos, 167-184.
• Heaven and earth: Heaven and earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, ed. J. Albani, E. Chalkia, Athens 2013.
• Ηλιάδη, Πολιτική θεωρία: Ηλιάδη Α., Πολιτική θεωρία και ιδεολογία των Βυζαντινών στην εποχή του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, Αθήνα 2003.
• Hendy, Studies: M. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, Cambridge 1985.
• Hergenröther, Photius: J. Hergenröther, Photius, Patriarch von Konstantinopel. Sein Leben, seine Schriften und das Griechische Schisma, Regensburg 1867 (repr. Darmstadt 1966).
• Herlong, Kinship: M. Herlong, Kinship and Social Mobility in Byzantium, The Catholic University of America Dissertation, UMI, Michigan 1986.
• Herrin, Women in purple: J. Herrin, Women in Purple, Rulers of Medieval Byzantium, London 2001.
• Hill, Alexios I: B. Hill, Alexios I Komnenos and the Imperial Women, στο: Alexios I Komnenos, 37-54.
• van den Hoek, Wealth and poverty: A. van den Hoek, Widening the Eye of the Needle. Wealth and Poverty in the Works of Clement of Alexandria, στο: Wealth and poverty, 67-75.
• Høgel, Symeon: C. Høgel, Symeon Metaphrastes. Rewriting and Canonization, University of Copenhagen 2002.
• Holman, The hungry: S. Holman, The Hungry are Dying. Beggars and Bishops in Roman Cappadocia, Oxford 2001.
• Holmes, Basil II: C. Holmes, Basil II and the Governance of Empire (976-1025), Oxford 2005.
• Hommes et Richesses: Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, éd. V. Kravari, J. Lefort, C. Morrisson, t. I : IVe-VIIe siècle, Réalités byzantines, Paris 1989· t. II : VIIIe-XVe siècle, Réalités byzantines 3, Paris 1991.
• Humfress, Civil law: C. Humfress, Civil Law and Social Life, στο: The Age of Constantine, 205-225.
• Humfress, Law’s empire: C. Humfress, Law’s Empire: Roman Universalism and Legal Practice, στο: The city, 81-108.
• Humfress, Law and legal practice: C. Humfress, Law and Legal Practice in the Age of Justinian, στο: The age of Justinian, 161-184.
• Hunger, Λογοτεχνία: H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τ. Α΄, φιλοσοφία, ρητορική, επιστολογραφία, γεωγραφία, μτφ. Λ. Μπενάκη – Ι. Αναστασίου – Γ. Μακρή, Αθήνα 19912· τ. Β΄, ιστοριογραφία, φιλολογία, ποίηση, μτφ. Τ. Κόλιας – Κατερίνα Συνέλλη – Γ. Μακρής, Ι. Βάσσης, Αθήνα 1992.
• Hunger, Prooimion: H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, WBS 1, Wien 1964.
• The idea and ideal of the town: The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, ed. G. P. Brogiolo – B. Ward-Perkins, Leiden–Boston–Köln 1999.
• Ivison, Amorium: E. Ivison, Amorium in the Byzantine Dark Ages, στο: Post-Roman towns 2, 25-59.
• James, Empresses and power: L. James, Empresses and Power in Early Byzantium, London – N. York 2001.
• JHS: Journal of Historical Studies
• JÖB: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
• Jolivet-Lévy, Cavaliers: C. Jolivet-Lévy, Les cavaliers de Karbala, Zograf 33, 2009, 19-31.
• Jones, LRE: A. Jones, The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey, Oxford 1964.
• JRA: Journal of Roman Archaeology
• JRS: Journal of Roman Studies
• Jurewicz, Andronikos I: O. Jurewicz, Andronikos I Komnenos, Amsterdam 1970.
• Kaegi, Armeniak theme: W. Kaegi, Al-Baladhuri and the Armeniak Theme, Byzantion 38, 1968, 273-277.
• Kaegi, Byzantine armies: W. Kaegi, Byzantine Armies and Iconoclasm, BSl 27, 1966, 48-70.
• Kaegi, Controversy: W. Kaegi, The Controversy about Bureaucratic and Military Factions, BF 19, 1993, 25-33.
• Kaegi, Reconsiderations: W. Kaegi, Some Reconsiderations on the Themes (Seventh-Ninth Centuries), JÖB 16, 1967.
• Kalamara, Clothing: P. Kalamara, Clothing and personal adornment: the semantics of attire, στο: Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections, ed. A. Drandaki, D. Papanikola-Bakirtzi, A. Tourta, Athens 2013, 223-227.
• Καλδέλλης-Αναγνωστάκης, Ιουστινιανός: Α. Καλδέλλης – Η. Αναγνωστάκης, Ο Ιουστινιανός πίσω από τον αυτοκράτορα, Αθήνα 2014.
• Kaldellis, The Byzantine Republic: A. Kaldellis, The Byzantine Republic. People and Power in New Rome, Cambridge Mass. – London 2015.
• Kaldellis, How to usurp the throne: A. Kaldellis, How to Usurp the Throne in Byzantium: the Rome of Public Opinion in Sedition and Rebellion, στο: Power and Subversion, 43-56.
• Kaldellis, Paradox: A. Kaldellis, Paradox, Reversal and the Meaning of History, στο: Niketas Choniates, 75-100.
• Kaldellis, Procopius: A. Kaldellis, Procopius of Caesarea. Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity, Philadelphia 2004.
• Kaplan, La place des soldats: M. Kaplan, La place des soldats dans la société villageoise byzantine (VIIe-Xe siècles), στο: Le combattant au Moyen Âge, Histoire ancienne et médiévale 36, Paris 1995, 45-55.
• Kaplan, Les hommes et la terre: M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du VΙe au XΙe siècle. Propriété et exploitation du sol, Byzantina Sorbonensia 10, Paris 1992.
• Kaplan, Propriétés: M. Kaplan, Les propriétés de la couronne et de l’église dans l’empire byzantine (Ve-VIe siècles), Byz.Sorb. 2, Paris 1976.
• Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινά σύμμεικτα: Ι. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινά σύμμεικτα Ι, Βυζαντινά 5, 1973, 99-109.
• Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινό κράτος: Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη 2001.
• Karayannopoulos, Contribution: J. Karayannopoulos, Contribution au problème des „thèmes“ byzantines, L’Hellénisme Contemporain 10, 1956, 455-502.
• Karayannopoulos, Entstehung: J. Karayannopoulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung, Byzantinisches Archiv 10, München 1959.
• Καραγιαννόπουλος, Ιστορία: Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους τ. Α΄: Ιστορία πρωίμου βυζαντινής περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη 1995.
• Karayannopoulos, Nomos georgikos: J. Karayannopoulos, Entstehung und Bedeutung des Nomos Georgikos, BZ 51, 1958, 357-373.
• Karlin-Hayter, Alexios Komnenos: P. Karlin-Hayter, Alexios Komnenos: ‘not in the strict sense of the word an emperor’, στο: Alexios I Komnenos, 133-145.
• Karlin-Hayter, Études: P. Karlin-Hayter, Études sur les deux histoires du règne de Michel III, Byzantion 41, 1971, 452-496.
• Karlin-Hayter, Le synode à Constantinople: P. Karlin-Hayter, Le synode à Constantinople de 886 à 912 et le rôle de Nicolas le Mystique dans l’affaire de la tétragamie, JÖB 19, 1970, 58-101.
• Καρπόζηλος, Ιστορικοί και χρονογράφοι: Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τ. Α΄ (4ος-7ος αι.), Αθήνα 1997· τ. Β΄ (8ος-10ος αι.), Αθήνα 2002· τ. Γ΄ (11ος-12ος αι.), Αθήνα 2009.
• Kazanaki-Lappa, Athens: M. Kazanaki-Lappa, Medieval Athens, στο: ΕΗΒ 2, 639-646.
• Kazhdan-Constable, People and Power: A. Kazhdan – G. Constable, People and Power in Byzantium: an Introduction to Modern Byzantine Studies, Berkeley 1991.
• Kazhdan - Cutler, Continuity: A. Kazhdan – A. Cutler, Continuity and Discontinuity in Byzantine History, Byzantion 52, 1982, 429-478.
• Kazhdan, Literature (650-850): A. Kazhdan in collaboration with L. Sherry – C. Angelidi, A History of Byzantine Literature (650-850), NHRF/IBR Research Series 2, Athens 1999.
• Kazhdan, Literature (850-1000): A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature (850-1000), ed. Chr. Angelidi, NHRF/IBR Research Series 4, Athens 2006.
• Kazhdan - McCormick, Byzantine court: A. Kazhdan – McCormick, The Social World of the Byzantine Court, στο: Byzantine court culture, 167-197.
• Kazhdan, Polis and kastron: A. Kazhdan, Polis and Kastron in Theophanes and in Some Other Historical Texts, στο: Ευψυχία, 345-360.
• Kazhdan-Ronchey, Aristocrazia: A. Kazhdan – S. Ronchey, L’aristocrazia bizantina dal principio dell’XI alla fine del XII secolo, Palermo 1997.
• Kelly, Bureaucracy: C. Kelly, Bureaucracy and Government, στο: The age of Constantine, 183-204.
• Kislinger, Der junge Basileios: Kislinger E., Der junge Basileios I. und die Bulgaren, JÖB 30, 1981, 137-150.
• Koder, Παρατηρήσεις: J. Koder, Παρατηρήσεις στην οικιστική διάρθρωση της κεντρικής Μικράς Ασίας μετά τον 6ο αιώνα. Μία προσέγγιση από την οπτική γωνία της «θεωρίας των κεντρικών τόπων», στο: Βυζαντινή Μικρά Ασία, 245-265.
• Koder, Urban character: J. Koder, The Urban Character of the Early Byzantine Empire: Some Reflections on a settlement Geographical Approach to the Topic, στο: The 7th International Byzantine Congress (Washington, august 3-8, 1986), Major Papers, N. York 1986, 155-179.
• Κόλιας, Η θέση του στρατιωτικού: Τ. Κόλιας, Η θέση του στρατιωτικού στη Βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 1994.
• Κόλιας, Νικηφόρος Β΄: Τ. Κόλιας, Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (963-969). Ο στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο, Ιστορικές Μονογραφίες 12, Αθήνα 1993.
• Κουντούρα-Γαλάκη, Βυζαντινός κλήρος: Ε. Κουντούρα-Γαλάκη, Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των «σκοτεινών αιώνων», ΕΙΕ/ΙΒΕ Μονογραφίες 3, Αθήνα 1996.
• Krallis, Attaleiates: D. Krallis, Michael Attaleiates and the Politics of Imperial Decline in Eleventh-Century Byzantium, Temple Arizona 2012.
• Krallis, Democratic action: D Krallis, ‘Democratic’ Action in Eleventh-Century Byzantium: Michael Attaleiates’ ‘Republicanism’ in Context, Viator 40.2, 2009, 35-53.
• Krallis, Sacred emperor, holy patriarch: Dimitris Krallis, Sacred Emperor, Holy Patriarch: A New Reading of the Clash between Emperor Isaakios I Komnenos and Patriarch Michael Keroularios in Attaleiates’ History, BSl 67, 2009, 169-190.
• Kresten, Beobachtungen: O. Kresten, Sprachliche und Inhaltliche Beobachtungen zu Kapitel I 96 des sogennanten “Zeremonienbuches”, BZ 93, 2002, 474-489.
• Krsmanović, Military aristocracy: B. Krsmanović, The Rise of the Byzantine Military Aristocracy in the 11th Century, Institute for Byzantine Studies/Serbian Academy of Sciences and Arts, Studies 24, Belgrade 2001.
• Krumpholz, Aspekte: H. Krumpholz, Über Sozialstaatliche Aspekte in der Novellengesetzgebung Justinians, Habelts Dissertationsdrucke, Reihe Alte Geschicte 34, Bonn 1992.
• Kyritses, Aristocracy: D. Kyritses, The Byzantine Aristocracy in the Thirteenth and early Fourteenth centuries, UMI, Ann Arbor, Michigan 1997.
• Kyritses-Smyrlis, Villages: D. Kyritses – K. Smyrlis, Les villages du littoral Égéen de l’Asie Mineure au Moyen age, στο: Les villages, 437-451.
• LAA 2: Recent Research on the Late Antique Countryside, ed. W. Bowden, L. Lavan, C. Machado, Leiden-Boston 2004.
• Λαμπροπούλου et al., Συμβολή: Α. Λαμπροπούλου – Η. Αναγνωστάκης – Βούλα Κόντη – Α. Πανοπούλου, Συμβολή στην ερμηνεία των αρχαιολογικών τεκμηρίων της Πελοποννήσου κατά τους «σκοτεινούς αιώνες», στο: Σκοτεινοί αιώνες, 189-229.
• Λαΐου, Αγροτική κοινωνία: Α. Λαΐου-Θωμαδάκη, Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, μτφ. Α. Κάσδαγλη, Αθήνα 1987.
• Laiou, Byzantine aristocracy: A. Laiou, The Byzantine Aristocracy in the Palaeologan Period: a Story of arrested development, Viator 4, 1973, 131-151.
• Laiou, Byzantine village: A. Laiou, The Byzantine Village (5th-14th century), στο: Les villages, 31-54.
• Laiou, The emperor’s word: A. Laiou, The Emperor’s Word: Chrysobulls, Oaths and Synallagmatic Relations in Byzantium (11th-12th c.), TM 14, 2002, 347-362.
• Laniado, Recherches: A. Laniado, Recherches sur les notables municipaux dans l’empire protobyzantin, TM Monographies 13, Paris 2002.
• Lauxtermann, Paradox: M. Lauxtermann, Byzantine Poetry and the Paradox of Basil II’s Reign, στο: Byzantium in the Year 1000, ed. P. Magdalino, Peoples, Economies and Cultures, 400-1500 vol. 45, Leiden-Boston 2003, 199-216.
• Lefort, Rural economy: J. Lefort, The Rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries, στο: EHB 1, 231-310.
• Lemerle, Agrarian history: P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth Century. The Sources and Problems, Galway 1979.
• Lemerle, Byzance: P. Lemerle, Byzance au tournant de son destin (1025-1118), στο: Lemerle, Cinq études, 249-312.
• Lemerle, Cinq études: P. Lemerle, Cinq études sur le XIe siècle Byzantin, Paris 1977.
• Lemerle, Ουμανισμός: Ρ. Lemerle, Ο πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αι., μτφ. M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Αθήνα 1981.
• Lemerle, Pakourianos: P. Lemerle, Le typikon de Grégoire Pakourianos (Décembre 1083), στο: Lemerle, Cinq études, 113-191.
• Law and Society: Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries, ed. A. Laiou, D. Simon, Washington, DC, 1994.
• Λεονταρίτου, Αξιώματα: B. Λεονταρίτου, Eκκλησιαστικά αξιώματα και υπηρεσίες στην πρώιμη και μέση Bυζαντινή περίοδο, FbrG Athener Reihe 8, Aθήνα-Kομοτηνή 1996.
• Λεοντσίνη, Ασηκρήτις: Μ. Λεοντσίνη, Σχετικά με το αξίωμα του ασηκρήτις τον 7ο αι., Βυζαντινά 21, 2000, 209-214.
• Λεοντσίνη, Δορυφορία: Μ. Λεοντσίνη, Από τη βασιλική δορυφορία στην τελετουργική συνοδεία. Η ανάδειξη των σκριβώνων από τη σύγκλητο (6ος-7ος αι.), Σύμμεικτα 15, 2002, 53-65.
• Λεοντσίνη, Ποιμένες: Μ. Λεοντσίνη, Ποιμένες και ποίμνια: αντιλήψεις σχετικά με την κτηνοτροφία και τα προϊόντα της στο Βυζάντιο, στο: Η ιστορία του ελληνικού γάλακτος και των προϊόντων του, Ι΄ τριήμερο εργασίας (Ξάνθη 7-9 Οκτωβρίου 2005), ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008, 169-191.
• Lightfoot, Public and Domestic architecture: C. Lightfoot, The Public and Domestic Architecture of a Thematic Capital: the Archaeological Evidence from Amorion, στο: Βυζαντινή Μικρά Ασία, 303-320.
• Lightfoot, Survival: C. Lightfoot, The Survival of Cities in Byzantine Anatolia: the Case of Amorium, Byzantion 68, 1998, 56-71.
• Lilie, Reform: R.-J. Lilie, Die zweihundertjährige Reform: Zu den Anfängen der Themenorganisation in 7. und 8. Jahrhundert. I. Die „Reform“ der Verwaltung, BSl 45, 1984, 27-39; II. Die Soldatenbauern, BSl 45/2, 1984, 190-201.
• Lilie, Thrakien und Thrakesion: R.-J. Lilie, „Thrakien“ und „Thrakesion“. Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jarhhunderts, JÖB 26, 1977, 7-47.
• Lokin, The significance of law: J. Lokin, The significance of Law and Legislation in the the Law Books of the Ninth to Eleventh Centuries, στο: Law and Society, 71-91.
• Λουγγής, Εξέλιξη: Τ. Λουγγής, Η εξέλιξη της βυζαντινής πόλης από τον τέταρτο στο δωδέκατο αιώνα, Βυζαντιακά 16, 1996, 33-67.
• Λουγγής, Ιουστινιανός: Τ. Λουγγής, Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, ιδεολογία και πολιτική τον 6ο αι. μ. Χ., Θεσσαλονίκη 2005.
• Λουγγής, Κοινωνική εξέλιξη: Τ. Λουγγής, Η κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγόμενων «σκοτεινών αιώνων» (602-867), Αθήνα 20132.
• Λουγγής, Χρονικόν: Τ. Λουγγής, Χρονικὸν περὶ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ ἀποβασιλέως κυροῦ Μιχαήλ τοῦ Καλαφάτου, τοῦ γεγονότος καίσαρος, καὶ τῶν κατ’ αὐτὴν συμβάντων, Βυζαντιακά 18, 1998, 73-104.
• Ljubarskij, Brief: J. N. Ljubarskij, Der Brief des Kaisers an Phokas, JÖB 26, 1977, 103-107.
• Ludwig, Social mobility: C. Ludwig, Social Mobility in Byzantium? Family Ties in Middle Byzantine Period, στο: Approaches, 233-245.
• Ludwig, Sonderformen: C. Ludwig, Sonderformen byzantinischer Hagiographie und ihr literarisches Vorbild. Untersuchungen zu den Viten des Äsop, des Philaretos, des Symeon Salos und des Andreas Salos, BBS 3, Frankfurt a. M. 1995.
• Maas, Roman questions: M. Maas, Roman Questions, Byzantine Answers. Contours of the Age of Justinian, στο: The age of Justinian, 3-27.
• Magdalino, Aristocratic oikos: P. Magdalino, The Byzantine Aristocratic Oikos, στο: Angold, Aristocracy, 92-111.
• Magdalino, Αυτοκρατορία: P. Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού, 1143-1180, Αθήνα 2008.
• Magdalino, Byzantine courtier: P. Magdalino, In search of the Byzantine courtier: Leo Choirosphactes and Constantine Manasses, στο: Byzantine court culture, 141-165.
• Magdalino, Court society: P. Magdalino, Court Society and Aristocracy, στο: Social History, 212-232.
• Magdalino, Honour: P. Magdalino, Honour among the Romaioi: the framework of social values in the world of Digenes Akrites and Kekaumenos, BMGS 13, 1989, 183-218.
• Magdalino, Innovations: P. Magdalino, Innovations in Government, στο: Alexios I Komnenos, 146-166.
• Magdalino, Kaiserkritik: P. Magdalino, Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik, Speculum 58, 1983, 326-346.
• Magdalino, Knowledge in authority: P. Magdalino, Knowledge in Authority and Authorized History: the Imperial Intellectual Programme of Leo VI and Constantine VII, στο: Authority in Byzantium, 187-209.
• Magdalino, Observations: P. Magdalino, Observations on the Nea Ekklesia of Basil I, JÖB 37, 1987, 51-64.
• Magdalino, Paphlagonians: P. Magdalino, Paphlagonians in Byzantine High Society, στο: Βυζαντινή Μικρά Ασία, 142-150.
• Magdalino, Prophecy and divination: P. Magdalino, Prophecy and Divination in the History, στο: Niketas Choniates, 59-74.
• Magdalino, Snobbery: P. Magdalino, Byzantine Snobbery, στο: Angold, Aristocracy, 58-78.
• Mango, Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης: C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, μτφ Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 2007.
• Mango-Scott, Chronicle: The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History, AD 284-813, ed. C. Mango – R. Scott with the assistance of G. Greatrex, Oxford 1997.
• Maridaki-Karatza, Financing: O. Maridaki-Karatza, Legal Aspects of the Financing of Trade, στο: EHB 3, 1105-1120.
• Markopoulos, Anonymous poem: A. Markopoulos, An Anonymous Laudatory Poem in Honor of Basil I, DOP 46, 1992, 225-232.
• Μαρκόπουλος, Αποσημειώσεις: Α. Μαρκόπουλος, Ἀποσημειώσεις στον Λέοντα Στ΄ τον Σοφό, στο: Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1994, 193-201.
• Markopoulos, Biographien: A. Markopoulos, Zu den Biographien des Nikephoros Phokas, JÖB 38, 1988, 225-233.
• Markopoulos, Chapitres parénétiques: A. Markopoulos, Autour des chapitres parenetiques de Basil Ier, στο: Ευψυχία, 469-479.
• Markopoulos, Constantine in Macedonian historiography: A. Markopoulos, Constantine the Great in Macedonian historiography: models and approaches, στο: New Constantines, 160-170.
• Markopoulos, The emperor Basil: A. Markopoulos, The emperor Basil I and Hippolytus: Legend and History, στο: History and Liuterature of Byzantium in the 9th-10th Centuries, VR Aldershot – Burlington 2004, αρ. 19, 1-10.
• Μαρκόπουλος, Ιωσήφ Βρίγγας: Μαρκόπουλος Α., Ιωσήφ Βρίγγας. Προσωπογραφικά προβλήματα και και ιδεολογικά ρεύματα, Σύμμεικτα 4, 1981, 87-115.
• Μαρκόπουλος, Κύρου Παιδεία: Α. Μαρκόπουλος, Κύτου Παιδεία και Βίος Βασιλείου, Σύμμεικτα 15, 2002, 91-108.
• Μαρκόπουλος, Μεταμορφώσεις: Α. Μαρκόπουλος, Οι μεταμορφώσεις της «μυθολογίας» του Βασιλείου Α΄, στο: Ἀντικήνσωρ, 945-970.
• Mayer, Poverty and generosity: W. Mayer, Poverty and Generosity toward the poor in the time of John Chrysostom, στο: Wealth and Poverty, 140-158.
• Mazal, Justinian I: O. Mazal, Justinian I und seine Zeit. Geschichte und Kultur des Byzantinischen Reiches im 6. Jahrhundert, Köln –Weimar –Wien 2001.
• McCormick, Byzantium’s role: M. McCormick, Byzantium’s Role in the Formation of Early Medieval Civilization: Approaches and Problems, Illinois Classical Studies 12, 1987, 207-220.
• Meier, Anastasios I: M. Meier, Anastasios I. Die Entstehung des byzantinischen Reiches, Klett-Gotta 20102.
• Meier, Zeitalter: M. Meier, Das andere Zeitalter Justinians. Kontigenzerfahrung und Kontigenzbewaltigung im 6. Jahrhundert n. Chr., Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 147, Gottingen 2004.
• MEFRM: Mélanges de l’École Française de Rome, Moyen Âge
• Mercati, Versi: S. Mercati, Versi di Niceforo Uranos in Morte di Simeone Metafraste, AB 68, 1950, 126-134.
• Metivier, La Cappadoce: S. Metivier, La Cappadoce (IVe-Vie siècle). Une histoire provinciale de l’empire Romain d’Orient, Byz.Sorb. 22, Paris 2005.
• Μικρά Ασία: Βασιλική Βλυσίδου, Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, Στ. Λαμπάκης, Τ. Λουγγής, Α. Σαββίδης, Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω στην γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος-11ος αι.). ΕΙΕ/ΙΒΕ Ερευνητική βιβλιοθήκη 1, Αθήνα 1998.
• Montinaro, Premiers commerciaires: F. Montinaro, Les premiers commerciaires byzantins, TM 17, 2013, 351-538.
• Moorhead, Justinian: J. Moorhead, Justinian, London – New York 1994.
• Moravcsik, Sagen und Legenden: Moravcsik G., Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I, DOP 15, 1961, 59-126.
• Morris, The powerful and the poor: R. Morris, The Powerful and the Poor in Tenth-Century Byzantium: Law and Reality, Past and Present 73, 1976, 3-27.
• Morrisson – Cheynet, Prices and wages: J.-Cl. Cheynet – C. Morrisson, Prices and Wages in the Byzantine World, στο: EHB 2, 815-878.
• Morrisson, Découvert des trésors: C. Morrisson, La découverte des trésors à l’époque byzantine: théorie et pratique de l’ εὕρεσις θησαυροῦ, TM 8, 1981, 321-343.
• Morrisson, Logarikè: C. Morrisson, La Logarikè: réforme monétaire et réforme fiscale sous Alexis Ier Comnène, TM 7, 1979, 419- 464.
• Μπούρας, Μεσοβυζαντινές πόλεις: Χ. Μπούρας, Μεσοβυζαντινές και υστεροβυζαντινές πόλεις από την σκοπιά της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής, στο: Βυζαντινές πόλεις, 1-14.
• Μπουρδάρα, Καθοσίωσις: Κ. Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Μακεδονική δυναστεία (867-1056), Αθήναι 1981.
• Neil, ‘Blessed is poverty’: B. Neil, ‘Blessed is poverty’. Leo the Great on Almsgiving, Sacris Eruditi 46, 143-156.
• Neil, Representations of Eirene: B. Neil, Regarding women on the throne: representations of Empress Irene, στο: Questions of Gender in Byzantine Society, ed. B. Neil, L. Garland, Surrey-Burlington 2013, 113-131.
• Neville, Authority: L. Neville, Authority in Byzantine Provincial Society, 950-1100, Cambridge 2004.
• Neville, Heroes and Romans: L. Neville, Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium. The Material for History of Nikephoros Bryennios, Cambridge 2012.
• New Constantines: New Constantines: the Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th Centuries, ed. P. Magdalino, Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 2, Aldershot 1994.
• NHRF/IBR: National Hellenic Foundation, Institute of Byzantine Research
• Niavis, Nicephorus I: P. Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802-811), Iστορικαί Mονογραφίαι αρ. 3, Athens 1987.
• Nichanian, Distinction: M. Nichanian, La distinction à Byzance: société de cour et hiérarchie des dignités à Constantinople (VIe-IXe s.), TM 17, 2013, 579-636.
• Niketas Choniates: Niketas Choniates. A Historian and a Writer, ed. A. Simpson – S. Efthymiadis, Geneva 2009.
• Νικολάου, Γυναίκα: Κ. Νικολάου, Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα, ΕΙΕ/ΙΒΕ Μονογραφίες 6, Αθήνα 2005.
• ODB: The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan, New York – Oxford 1991.
• Odorico, Il calamo d’argento: P. Odorico, Il calamo d’argento. Un carme inedito in onore di Romano II, JÖB 37, 1987, 65-93.
• Oikonomides, The Commerciarios of Constantinople: N. Oikonomides, The Commerciarios of Constantinople, στο: Byzantine Constantinople. Monuments, Topography and Everyday Life, ed. N. Necipoglu, The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, vol. 33, Leiden-Boston-Koln 2001, 235-244.
• Oikonomides, The economic region of Constantinople: N. Oikonomides, The economic region of Constantinople: from directed economy to free economy and the role of the Italians, στο: Europa Medievale e Mondo Byzantino: Contatti effetivi e possibilità di studi comparati, Tavola rotunda del XVIII Congresso CISH-Montreal (29 agosto 1995), ed. G. Arnaldi-G. Cavallo, Nuovi Studi Storici 40, Roma 1997, 221-238.
• Oikonomidès, Décomposition: N. Oikonomidès, La décomposition de l’empire byzantin à la veille de 1204 et les origines de l’empire de Nicée : à propos de la Partitio Romaniae, XVe Congrès International d’Études Byzantines, Rapports et co-rapports, vol. I/1, Athènes 1976, 3-28.
• Oikonomidès, Dernière volonté: Ν. Oikonomidès, La dernière volonté de Léon VI au sujet de la tétragamie, BZ 56, 1963, 46-52.
• Oikonomidès, Évolution: N. Oikonomidès, L’évolution de l’organisation administrative de l’empire byzantin au XIe siècle (1025-1118), TM 6, 1976, 125-152.
• Oikonomidès, Fiscalité: N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe s.), ΕΙΕ/ΙΒΕ Μονογραφίες 2, Athènes 1996.
• Oikonomidès, Frontière: N. Oikonomidès, L’organisation de la frontière orientale de Byzance aux Xe-XIe siècles et le Taktikon de l’Escorial, στο: Actes du XIV Congres International des Études Byzantines I, Bucarest 1974, 285-302.
• Oikonomidès, Le kommerkion d’Abydos: N. Oikonomidès, Le kommerkion d’Abydos, Thessalonique et le commerce Bulgare du 9e siècle, στο: Hommes et Richesses 2, 241-248.
• Oikonomides, Legislation: N. Oikonomides, Leo VI’s Legislation of 907 prohibitting Fourth Marriages. An Interpolation in the Procheiros Nomos (IV, 25-27), DOP 30, 1976, 173-193.
• Oikonomidès, Liste arabe: Ν. Oikonomidès, Une liste arabe des stratèges byzantins du VIIe siècle et les origines du thème de Sicile, RSBN n.s. 1 (XI), 1964, 121-130.
• Oikonomidès, Les marchands qui voyagent: N. Oikonomidès, Les marchands qui voyagent, ceaux qui ne voyagent pas et la pénurie de dextes géographiques byzantins, στο: Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du VIe au XIe siècle, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie de l’Université de Liège 278, Genève 2000, 307-319.
• Oikonomides, Narthex mosaic: N. Oikonomides, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia, DOP 30, 1976, 153-172.
• Oikonomidès, Préhistoire de la dernière volonté: Ν. Oikonomidès, La préhistoire de la dernière volonté de Léon VI au sujet de la tétragamie, BZ 56, 1963, 265-270.
• Oikonomidès, Premières mentions: N. Oikonomidès, Les premières mentions des thèmes dans la Chronique de Théophane, ZRVI 16, 1975, 1-8.
• Oikonomides, Provincial Recruits: N. Oikonomides, Middle Byzantine Provincial Recruits: Salary and Armament, στο: Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies presented to Leendert G. Westerink at 75, Buffalo N. York 1988, 121-136.
• Oikonomides, Role: N. Oikonomides, The Role of the Byzantine State in the Economy, στο: ΕΗΒ τ. 3, 973-1058.
• Oikonomidès, Serment: N. Oikonomides, Le serment de l’impératrice Eudocie (1067). Un épisode de l’histoire dynastique de Byzance, REB 21, 1963, 101-128.
• Oikonomides, Silk trade: Ν. Oikonomides, Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: the Seals of Commerciarioi, DOP 40, 1986, 33-53.
• Oikonomides, Social structure: Ν. Oikonomides, The Social Structure of the Byzantine Countryside in the First Half of the Xth Century, Σύμμεικτα 10, 1996, 115-125.
• Oikonomides, Title and income: N. Oikonomides, Title and income at the Byzantine Court, στο: Byzantine Court Culture, 199-215.
• Oikonomides, Two seals: Oikonomides N., Two Seals of Symeon Metaphrastes, DOP 27, 1973, 323-326.
• Oralité et lien social: Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam): parole donnée, foi jurée, serment, éd. M.-F. Auzepy, G. Saint-Guillain, Monographies 29, Paris 2008.
• Ώρες Βυζαντίου: Ώρες Βυζαντίου. Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Κατάλογος έκθεσης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα 2000.
• Ostrogorsky, Aristocracy: G. Ostrogorsky, Observations on the Aristocracy in Byzantium, DOP 25, 1971, 3-32.
• Ostrogorsky, Byzantine cities: Ostrogorsky G., Byzantine Cities in the Early Middle Ages, DOP 13, 1959, 45-66.
• Ostrogosrky, Byzantine emperor: G. Ostrogorsky, The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order, The Slavonic and East European Review 35, 1956, 1-14.
• Ostrogorsky, Date: G. Ostrogorsky, Sur la date de composition du Livre des Thèmes et sur l’époque de la constitution des premiers thèmes d’Asie Mineure, Byzantion 23, 1953, 31-66.
• Ostrogosrky, Ιστορία: G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους (μτφ. Ι. Παναγόπουλος), τ. 1, Αθήνα 1978• τ. 2, Αθήνα 1989• τ. 3, Αθήνα 1993.
• Ostrogosky, Paysannerie: G. Ostrogorskij, Quelques problèmes d’histoire de la paysannerie byzantine, CBHB, Subsidia II, Bruxelles 1956.
• Ostrogorsky, Pre-emption right: Ostrogorsky, The Peasant’s Pre-emption Right. An Abortive Reform of the Macedonian Emperors, JRS 37, 1947, 117-126.
• Ostrogorsky, Steuergemeinde: G. Ostrogorsky, Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert, Stuttgart 1927 (ανατ. Amsterdam 1969).
• Παΐδας, Θεματική: K. Παΐδας, Η θεματική των βυζαντινών Κατόπτρων ηγεμόνος της πρώιμης και μέσης περιόδου (398-1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005.
• Papademetriou – Ghini-Tsofopoulou, Saints Notarii: M. Papademetriou – H. Ghini-Tsofopoulou, Saints Notarii: Status and Iconography, στο: Τρωιάνος, Historia et Ius II, 929-934.
• Παπαγιάννη, Ανακοίνωση: Ε. Παπαγιάννη, Ο όρος «ανακοίνωση» στο εμπράγματο δίκαιο της βυζαντινής περιόδου, Βυζαντιακά 10, 211-226.
• Παπαγιάννη, Νομολογία: E. Παπαγιάννη, Η νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου. Ι. Ενοχικό δίκαιο-εμπράγματο δίκαιο, FbRG Athener Reihe 6, Αθήνα 1992.
• Papagianni, Protimesis: E. Papagianni, Protimesis (preemption) in Byzantium, στο: EHB 3, 1071-1082.
• Patlagean, Ελληνικός μεσαίωνας: É. Patlagean, Ο Ελληνικός Μεσαίωνας. Βυζάντιο, 9ος-15ος αι., μτφ. Δ. Λαμπαδά, Αθήνα 2014.
• Patlagean, Les armes: É. Patlagean, Les armes et la cité à Rome du VIIème au IXème siècle, et le modèle européen des trois fonctions sociales, στο: MEFRM 86/1, 1974, 25-62 (: Patlagean, Structure sociale, αρ. 2).
• Patlagean, L’enfant: É. Patlagean, L’ enfant et son avenir dans la famille byzantine (IVème-XIIème siècles), Annales de Démographie Historique, (Enfant et Sociétés), Paris – La Haye 1973, 85-93 (: Patlagean, Structure sociale, αρ. 10).
• Patlagean, L’impôt: É. Patlagean, L’impôt payé par les soldats au VIème siècle, στο: Armées et fiscalité dans le monde antique, Colloques Nationaux CNRS no 936, Paris, 1977, 303-309 (:Patlagean, Structure sociale, αρ. 4).
• Patlagean, Parentés rituelles: É. Patlagean, Christianisation et parentés rituelles: le domain de Byzance, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations 33.3, 1978, 625-636 (: Patlagean, Structure sociale, αρ. 12).
• Patlagean, La pauvreté à Byzance: É. Patlagean, La pauvreté à Byzance au temps de Justinien: les origins d’un modèle politique, στο: Études sur l’histoire de la pauvreté (Μoyen Âge – XVIe siècle), éd. M. Mollat, Paris 1974, 59-81 (: Patlagean, Structure sociale, αρ. 1).
• Patlagean, Pauvreté: É. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles, Civilisations et Sociétés 48, Paris-La Haye 1977.
• Patlagean, Structure sociale: É. Patlagean, Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance, IVe-XIe siècle, VR London 1981.
• Pazdernik, Justinianic ideology: Ch. Pazdernik, Justinianic Ideology and the Power of the Past, στο: The age of Justinian, 185-205.
• Peeters, “Syméon Métaphraste”: Ρ. Peeters, Révue de Kekelidze P. K., “Syméon Métaphraste d’après une source géorgienne”, AB 29, 1910, 357-359.
• Pertusi, Pensiero politico: A. Pertusi, Il pensiero politico bizantino (edizione a cura di A. Carile), Bologna 1990.
• ΠΙΟΠ: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
• Πλαγγέσης, Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία: Γ. Πλαγγέσης, Αρχαία ελληνική πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Σοφιστές, Πλάτων, Αριστοτέλης, Θεσσαλονίκη 2010.
• PLRE: J. R. Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. I: a.D. 260-395, Cambridge 1971• vol. II: a.D. 395-527, Cambridge 1980; vol. III: a.D 527-610, Cambridge 1992.
• PmbZ: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867), Hrg. F. Winkelmann – R.-J. Lilie, Berlin - N. York 1998-2002.
• PmbZ 2: Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Zweite Abteilung, 867-1025, Hrg. R.-J. Lilie, Berlin – New York 2013.
• Pohl, Barbarian kingdoms: W. Pohl, Justinian and the Barbarian Kingdoms, στο: The age of Justinian, 448-476.
• Polemis, Doukai: D. Polemis, The Doukai: a contribution to byzantine prosopography, London 1968.
• Post-Roman towns: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, ed. J. Hanning, Millenium Studies 5/2, Berlin-New York 2007.
• Power and Subversion: Power and Subversion in Byzantium, Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 17, ed. D. Angelov – M. Saxby, Dorchester 2013.
• Pratsch, Studites: Th. Pratsch, Theodoros Studites (759-826) – zwischen Dogma und Pragma. Der Abt des Studiosklosters in Konstantinopel im Spannungsfeld von Patriarch, Kaiser und eigenem Anspruch, BBS 4, Frankfurt a.M. 1998.
• Prigent, Le rôle des provinces: V. Prigent, Le rôle des provinces d’Occident dans l’approvisionement de Constantinople (618-717). Temoignage numismatique et sigillographique, MEFRM 118.2, 2006, 269-299.
• Ράγια, Η κοιλάδα του Μαιάνδρου: Ε. Ράγια, Η κοιλάδα του κάτω Μαιάνδρου, ca 600-1300. Γεωγραφία και Ιστορία, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες 51, Θεσσαλονίκη 2009.
• Ράγια, Κρατικός παράγοντας: Ε. Ράγια, Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στο Βυζάντιο (8ος-13ος αι.): κρατικός παράγοντας και ιδιώτες, στο: Αποταμίευση και διαχείριση, 277-319.
• Ράγια, Πρόβλημα ρευστότητας: Ε. Ράγια, Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στο Βυζάντιο (8ος-11ος αι.): πρόβλημα ρευστότητας; στο: Αποταμίευση και διαχείριση, 247-275.
• Ράγια, Σημειώσεις: Ε. Ράγια, Το μοναστικό κέντρο του Λάτρους και η ευρύτερη περιοχή του. Κάποιες ακόμα σημειώσεις, ΒΔ 17-18, 2009-2010, 499-525.
• Rapp, Byzantine hagiographers: C. Rapp, Byzantine Hagiographers as Antiquarians, Seventh to Tenth Centuries, BF 21, 31-44.
• Rapp, City and citizenship: C. Rapp, City and Citizenship as Christian Concepts of Community in Late Antiquity, στο: The City, 153-166.
• Rapp - Drake, Polis-Imperium-Oikoumene: C. Rapp – H. Drake, Polis – Imperium – Oikoumene: a World Reconfigured, στο: The City, 1-13.
• Rapp, Ritual brotherhood: C. Rapp, Ritual Brotherhood in Byzantium, Traditio 52, 1997, 285-326.
• Reasoner, The strong and the weak: M. Reasoner, The Strong and the Weak. Romans 14.1-15.13 in Context, Society for New Testament Studies, Monograph Series 103, Cambridge 1999.
• REB: Revue des Études Βyzantines
• Recent research: Recent Research in Late Antique Urbanism, ed. L. Lavan, JRA Suppl. 42, Portsmouth 2001.
• Reidt, Pergamon: K. Reidt, The urban economy of Pergamon, στο: EHB 2, 623-629
• Reinsch, Theophylaktos Simokattes: D. Reinsch, Theophylaktos Simokattes in der Kanzlei Kaiser Basileios II. Zur γραφὴ τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν Φωκᾶν am Ende der Chronographia des Michael Psellos, JÖB 58, 2008, 147-152.
• Reseaux familiaux: Les réseaux familiaux, Antiquité Tardive et Moyen Âge, in memoriam A. Laiou et É. Patlagean, éd. B. Caseau, Monographies 37, 2012.
• Rilinger, Humiliores – Honestiores: R. Rilinger, Humiliores – Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit, München 1988.
• Rilinger, Ordo und Dignitas: R. Rilinger, Ordo und Dignitas als soziale Kategorien der Römischen Republik, στο: Rilinger, Ordo und Dignitas, 95-104.
• Rilinger, Ordo und Dignitas: R. Rilinger, Ordo und Dignitas: Beiträge zur römischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, Stuttgart 2007.
• Rilinger, Zeugenbeweiss: R. Rilinger, Zeugenbeweiss und Sozialstruktur in der Römischen Kaiserzeit, στο: Rilinger, Ordo und Dignitas, 223-252.
• Ringrose, Perfect servant: K. Ringrose, The Perfect Servant: Eunuchs and the Social Construction of Gender in Byzantium, Chicago-London 2003.
• Rochow, Konstantin V: I. Rochow, Kaiser Konstantin V (741-775). Materialen zu seinem Leben und Nachleben, BBS 1, Frankfurt a. M. 1994.
• Rodley, Pigeon house: L. Rodley, The Pigeon House Church, Çavouşin, JÖB 33, 1983, 301-339.
• Rodolakis, Mesures: G. Rodolakis, Les mesures de l’empereur de Byzance Nicéphore Ier (802-811) concernant les naukleroi: formes atypiques de sûreté de créances en droit maritime byzantin?, ΕΚΕΙΕΔ 40, 2007, 127-146.
• Roueché, Inscription: Ch. Roueché, A New Inscription from Aphrodisias and the Title πατὴρ τῆς πόλεως, GRBS 20, 1979, 173-186.
• RSBN: Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
• Rubin, Zeitalter: B. Rubin, Das Zeitalter Justinians, Berlin 1960.
• Runciman, Danelis: S. Runciman, The Widow Danelis, στο: Études dédiées à la mémoire d’André M. Andréadès, éd. K. Varvarassos, Athènes 1940, 425-431.
• Runciman, Romanus Lecapenus: S. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign. A Study of Tenth-Century Byzantium, Cambridge 1963.
• Russel, Persian invasions: J. Russel, The Persian Invasions of Syria/Palestine and Asia Minor in the Reign of Heraclius: Archaeological, Numismatic and Epigraphic Evidence, στο: Σκοτεινοί αιώνες, 41-71.
• Russel, Transformations: J. Russel, Transformations in Early Byzantine Urban Life: the Contribution and Limitations of Archaeological Evidence, στο: The 17th International Byzantine Congress (Washington, D.C., August 3-8), Major Papers, New York 1986, 137-154.
• Sanders, Corinth: G. Sanders, Corinth, στο: EHB 2, 647-654.
• SBS: Studies in Byzantine Sigillography
• Les saints: Les saints et leur sanctuaire à Byzance. Textes, images et monuments, éd. C. Jolivet-Levy, M. Kaplan, J.-P. Sodini, Byz. Sorb. 11, Paris 1993.
• Saradi, Approaches: H. Saradi, The Byzantine Cities (8th-15th Centuries): Old Approaches and New Directions, στο: Βυζαντινές πόλεις, 25-45.
• Saradi, Dissolution: H. Saradi, The Dissolution of the Urban Space in the Early Byzantine Centuries: the Evidence of the Imperial Legislation, Σύμμεικτα 9, Αθήνα 1994, 295-308.
• Saradi, ‘Dynasteia’ and ‘prostasia’: Η. Saradi, On the "Archontike" and "Ekklesiastike Dynasteia" and "Prostasia" in Byzantium with Particular Attention to the Legal Sources: A Study in Social History of Byzantium, Byzantion 64, 1994, 69-117, 314-351.
• Σαράντη, Καθημερινότητα: Ε. Σαράντη, Από την καθημερινότητα του Βυζαντινού αριστοκράτη, στο: Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Αθήνα 2003, 57-87.
• Saradi, Pre-emption right: H. Saradi, The Neighbors’ Pre-emption Right. Notes on the Byzantine Documents of Transactions, Δίπτυχα 6, 1994-1995, 267-289.
• Saradi, Notariat: H. Saradi, Le notariat byzantin du IXe au XVe siècles, Athènes 1992.
• Saxey, Metamorphoses: R. Saxey, The Homeric Metamorphoses of Andronikos I Komnenos, στο: Niketas Choniates, 121-143.
• Σβορώνος, Βυζαντινή επαρχία: Ν. Σβορώνος, Η βυζαντινή επαρχία, Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας 18, χ.τ, χ.χ.
• Schlumberger, Potentes: J. Schlumberger, Potentes and Potentia in the Social Thought of Late Antiquity, στο: Tradition and Innovation in Late Antiquity, ed. F. Clover – R. Humfreys, Wisconsin 1989, 90-104.
• Seibt, Die Skleroi: W. Seibt, Die Skleroi. Eine prosopographisch-sigillographische Studie, Byzantina Vindobonensia 9, Wien 1976.
• Settipani, Continuité: C. Settipani, Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscures. Les princes caucasiens et l’empire du VIe au IXe siècle, Paris 2006.
• Ševčenko, Poems: I. Ševčenko, Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Skylitzes, DOP 23-24, 1969-1970, 185-228.
• Ševčenko, Re-reading Porfyrogenitus: I. Ševčenko, Re-reading Constantine Porfyrogenitus, στο: Byzantine diplomacy, 167-195.
• Sidéris, Adelphopoièsis: G. Sidéris, L’ adelphopoièsis aux VIIe-Xe siècles à Byzance: Une forme de fraternité jurée, στο: Oralité et lien social, 281-292.
• Signes Condoñer, Emperor Theophilos: J. Signes Condoñer, The Emperor Theophilos and the East, 829-842. Court and Frontier in Byzantium during the Last Phase of Iconoclasm, BBOS 13, Farnham – Burlington 2014.
• Simon, Gesetzgebung: D. Simon, Gesetzgebung als Weltordnung und Rechtsordnung. Die Auffassungen der byzantinischen Kaiser von Justinian I. bis zu Leon VI vom Zweck der Gesetze, ΕΚΕΙΕΔ 31, 1995, 23-35.
• Simon, Hausgemeinschaftsverträge: D. Simon Byzantinische Hausgemeinschaftsverträge, στο: Beiträge zur europäischen Rechtsgeschichte und zum geltenden Zivilrecht, Festgabe für Johannes Sontis, hrsg. F. Baur, K. Larenz, F. Wieacker, München 1977, 91-128.
• Simpson, Choniates: A. Simpson, Niketas Choniates. A Historiographical Study, Oxford 2013.
• Simpson, Images: A. Simpson, Narrative Images of Medieval Constantinople, στο: Niketas Choniates, 185-208.
• Σκοτεινοί αιώνες: Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.), επιμ. E. Κουντούρα-Γαλάκη, ΕΙΕ/ΙΒΕ Διεθνή Συμπόσια 9, Αθήνα 2001.
• Smythe, Alexios and the heretics: D. Smythe, Alexios I and the heretics: the aacount of Anna Komnene’s Alexiad, στο: Alexios I Komnenos, 232-259.
• Social history: The Social History of Byzantium, ed. J. Haldon, Oxford 2009.
• Speck, Artabasdos: P. Speck, Artabasdos, der rechtgläubige Vorkämpfer der Gottlichen Lehren, Ποικίλλα Βυζαντινά 2, Bonn 1981.
• Speck, Konstantin VI: P. Speck. Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer Fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft, München 1978.
• Speck, Kaiser Leon III: P. Speck, Kaiser Leon III., die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber Pontificalis. Eine quellenkritische Untersuchung. Teil 1. Die Anfange der Regierung Kaiser Leons III, Ποικίλλα Βυζαντινά 19, Bonn 2002· Teil 2. Eine neue Erkenntnis Kaiser Leons III. Teil 3. Die Ἀπόστασις Ῥώμης καὶ Ἰταλίας under der Liber Pontificalis, Ποικίλλα Βυζαντινά 20, Bonn 2003.
• Stander, Disabled: H. Stander, Disabled Men and Women in Early Christianity. A Study of Chrysostomos’ Writings, Εκκλησιαστικός Φάρος 95 (N.S. 24), 2013, 332-345.
• Stephenson, Legend: P. Stephenson, The Legend of Basil the Bulgar-Slayer, Cambridge 2003.
• Stiernon, Sébaste: L. Stiernon, Notes de titulature et de prosopographie byzantines. Sébaste et gambros, REB 23, 1965, 222-243.
• Strangers to themselves: Strangers to themselves: the Byzantine Outsider, ed. D. Smythe, Society for the Promotion of Byzantine Studies, Publications 8, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney 2000.
• Svoronos, Cadastre: N. Svoronos, Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité au XIe et XIIe siècles: le cadastre de Thèbes, BCH 83, 1959, 1-166.
• Svoronos, Épibolè: N. Svoronos, L’épibolè à l’époque des Comnènes, TM 3, 1968, 375-395.
• Svoronos, Notes: N. Svoronos, Notes sur l’origine et la date du code rural, TM 8, 1981, 1981, 487-500.
• Svoronos, Société: Ν. Svoronos, Société et organisation intérieure dans l’empire byzantin au XIe siècle: les principaux problèmes, στο: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Byzantine Studies. Main Papers XII, Oxford 1966, 1-17 (: N. Svoronos, Études sur l’organisation intérieure, la société et l’économie de l’empire Byzantin, VR London 1973, αρ. 9).
• Strässle, Krieg und Kriegführung: P. M. Strässle, Krieg und Kriegführung in Byzanz. Die Kriege Kaiser Basileios’ II. gegen die Bulgaren (976-1019), Köln-Weimar-Wien 2006.
• Tate, Justinien: G. Tate, Justinien. L’épopée de l’Empire d’Orient (527-565), Paris 2004.
• Tchkoidze, Βυζάντιο: E. Tchkoidze, Το Βυζάντιο μέσα από τις γεωργιανές πηγές (Χρονικά και Βίοι Αγίων 9ος-11ος αι.), διδ. διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006.
• ΤΙΒ 2: Hild F., Restle M., Kappadokien (Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos), TIB 2, Wien 1981.
• TIB 8: H. Hellenkemper-F. Hild, Lykien und Pamphylien, TIB 8, Wien 2004.
• Tinnefeld, Gesellschaft: F. Tinnefeld, Die frühbyzantinische Gesellschaft. Struktur – Gegensätze – Spannungen, München 1977.
• Tinnefeld, Kaiserkritik: F. H. Tinnefeld, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie, von Prokop bis Niketas Choniates, München 1971.
• TM: Travaux et Mémoires
• Τωμαδάκης, Εἰς Συμεῶνα: Τομαδάκης Ν., Εἰς Συμεῶνα τὸν Μεταφραστήν, ΕΕΒΣ 23, 1953, 113-138.
• Tougher, Eunuch: S. Tougher, The Eunuch in Byzantine History and Society, London-N. York 2008.
• Tougher, Leo VI: S. Tougher, The Reign of Leo VI. Politics and People, The Medieval Mediterranean, Peoples, Economies and Cultures, 400-1453, 13, Leiden – New York –Koln 1997.
• Tonybee, Porphyrogenitus: A. Tonybee, Constantine Porphyrogenitus and His World, London 1973.
• La transmission du patrimoine: La transmission du patrimoine. Byzance et l’aire mediterraneenne, éd. J. Beaucamp - G. Dagron, Travaux et Memoires Monographies 11, Paris 1998.
• Treadgold, Chronological accuracy: W. Treadgold, The Chronological Accuracy of the Chronicle of Symeon the Logothete for the Years 813-845, DOP 33, 1979, 157-197.
• Treadgold, Byzantium: W. Treadgold, Byzantium and its Army, 284-1081, Stanford 1995.
• Treadgold, History: W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Standford, California, 1997.
• Treadgold, Revival: W. Treadgold, The Byzantine Revival, 780-842, Stanford 1988.
• Troianos, Bemerkungen: Sp. Troianos, Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga, στο: Troianos, Historia et Ius τ. 1, 455-472.
• Troianos, Historia et Ius: Sp. Troianos, Historia et Ius I, 1969-1988· II, 1989-2004, Athens 2004.
• Τρωιάνος, Νομική σκέψη: Σπ. Τρωιάνος, Λέων Στ΄ ο Σοφός: νομική σκέψη και κοινωνική συνείδηση, στο: Τρωιάνος, Νεαρές, 415-425.
• Τρωιάνος, Πηγές: Σπ. Τρωιάνος, Οι πηγές του Βυζαντινού Δικαίου, Τρίτη έκδοση συμπληρωμένη, Αθήνα-Κομοτηνή 2011.
• Τρωιάνος, Ποινές: Σπ. Τρωιάνος, Οι ποινές στο Βυζαντινό δίκαιο, στο: Έγκλημα και τιμωρία, 13-65.
• Trombley, A note: F. Trombley, A Note on the See of Jerusalem and the Synodal List of the Sixth Oecumenical Council (680-681), Byzantion 53, 1983, 632-638.
• Trombley, Town and territorium: F. Trombley, Town and Territorium in Late Roman Anatolia (late 5th-early 7th c.), στο: Recent research, 217-231.
• Tsamakda, Chronicle: V. Tsamakda, The illustrated Chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid, with 604 Illustrations, Leiden 2002.
• Turner, Origins: D. Turner, The Origins and Accession of Leo V (813-820), JÖB 40, 1990, 171-204.
• UMI: University of Microfilms International, authorized facsimile Ann Arbor
• Urbs capta: Urbs capta. The Fourth Crusade and its Consequences, ed. A. Laiou, Réalités byzantines 10, Paris 2005.
• Vailhé, Saint André: S. Vailhé, St André de Crète, EO 5, 1901-1902, 378-387.
• Vannier, Argyroi: J.-F. Vannier, Familles byzantines: les Argyroi (IXe-XII siecles), Paris 1975.
• Vasileiou, The death of the father: F. Vasileiou, The Death of the Father in Late Antique Christian Literature, στο: Approaches, 74-89.
• Vasiliev, Justin: A. Vasiliev, Justin the First. An Introduction to the Epoch of Justinian the Great, DOS 1, Cambridge, Mass., 1950.
• Varinlioğlu, Rural habitat: G. Varinlioglu, Living in a marginal Environment: Rural Habitat and Landscape in Southeastern Isauria, DOP 61, 2007, 287-317.
• Veikou, Settlement stories: M. Veikou, Byzantine Histories, Settlement Stories: Kastra, “Isles of Refuge”, and “Unspecified Settlements” as In-between or Third Spaces. Preliminary Remarks on Aspects of Byzantine Settlement in Greece (6th-10th c.), στο: Βυζαντινές πόλες, 159-206.
• Les villages: Les villages dans l’empire byzantine (IVe-XVe siècle), éd. J. Lefort – C. Morrisson – J.-P. Sodini, Réalites Byzantines 11, Paris 2005
• Vlyssidou, Jean Tzimiskès: V. Vlyssidou, Jean Ier Tzimiskès et Bardas Sklèros: le cas d'une surveillance discrète, ZRVI 40, 2003, 19-26.
• VR: Variorum Reprints
• Vryonis, Δημοκρατία: Sp. Vryonis, Byzantine Δημοκρατία and the guilds in the Eleventh Century, DOP 17, 1963, 287-314.
• Vryonis, Social basis: Sp. Vryonis, Byzantium: the Social Basis of Decline, GRBS 2, 1959, 157-175.
• Vuolanto, Family relations: V. Vuolanto, Family Relations and the socialization of Children in the Autobiographical Narratives of Late Antiquity, στο: Approaches, 47-74.
• Wealth and Poverty: Wealth and Poverty in Early Church and Society, ed. S. Holman, χ.τ. 2008.
• Die Welt von Byzanz: Die Welt von Byzanz. Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben, Begleitbuch zur Ausstellung, Archäologische Staatsammlung München, Stuttgart 2004.
• Whittow, Recent research: M. Whittow, Recent Research in the Late-Antique City in Asia Minor: the Second Half of the 6th C. Revisited, στο: Recent Research, 137-153.
• Winkelmann, Ämterstruktur: F. Winkelmann, Byzantinische Rang- und Ämterstruktur im 8. und 9. Jahrhundert. Faktoren und Tendenzen ihrer Entwicklung, BBA 53, Berlin 1985.
• Winkelmann, Quellenstudien: F. Winkelmann, Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert, BBA αρ. 54, Berlin 1987.
• Yannopoulos, Les prêts maritimes: P. Yannopoulos, Les prêts maritimes et la dixième vexation de Nicéphore Ier, ΕΕΒΣ 47, 1987-1989, 87-95.
• Yannopoulos, Société profane: P. Yannopoulos, La société profane dans l’empire byzantine des VIIe, VIIIe et IXe siècles, Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie 6e s., Fasc. 6, Louvain 1975.
• ZRVI: Zbornik Radova Vizantoloskog Institut
• Zuckerman, Studies: C. Zuckerman, Learning from the Enemy and More: Studies in “Dark Centuries” Byzantium, Millenium 2, 2005, p. 79-135.
• Zuckermann, Le cirque: C. Zuckermann, Le cirque, l’argent et le peuple. À propos d’une inscription du Bas-Empire, REB 58, 2000, 69-96.