Λέων Γ΄

Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο Λέων Γ΄ ήταν γόνος οικογένειας που είλκε την καταγωγή από την Γερμανίκεια της Μικράς Ασίας (βόρεια Συρία) και μετοικίστηκε στη Θράκη επί Ιουστινιανού Β΄. Όταν ο Ιουστινιανός Β΄ επέστρεφε στην αυτοκρατορία με βουλγαρικό στρατό για να ανακτήσει το θρόνο του το 705, ο Λέων λέγεται ότι τον προϋπάντησε με ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα, τα οποία δώρισε στον αυτοκράτορα για τον στρατό του. Ως ανταμοιβή έλαβε τον τίτλο του σπαθαρίου και μία αντίστοιχη θέση στην αυλή κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ιουστινιανού Β΄ στο θρόνο (705-711). Στη συνέχεια ο Λέων εστάλη σε ευαίσθητες αποστολές στα ανατολικά της χώρας.
Το 716 πια ο Λέων είχε το σημαντικό αξίωμα του στρατηγού του θέματος των Ανατολικών και με αυτή την ιδιότητα χειρίστηκε την διείσδυση των Αράβων στη Μικρά Ασία. Διασφαλίζοντας την ασφάλεια του πληθυσμού, ο Λέων διεκδίκησε τον θρόνο και προκάλεσε την πτώση του Αναστασίου Β΄, για να στεφθεί ο ίδιος αυτοκράτωρ (717) και να υπερασπιστεί την Κωνσταντινούπολη κατά τη δεύτερη μεγάλη πολιορκία από τους Άραβες (717-718). Η συντριβή των Αράβων μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης είναι μία σημαντική νίκη με πανευρωπαϊκή σημασία, καθώς η Πόλη βρίσκεται πάνω σε έναν από τους τρεις δρόμους που οδηγούσαν στην Ευρώπη.
Η βασιλεία του Λέοντος Γ΄, αν και ελλιπώς καταγεγραμμένη, χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο εναντίον των Αράβων, που έγειρε υπέρ των Βυζαντινών μόλις μετά την νίκη στο Ακροϊνόν (740). Ο Λέων Γ΄ όμως είναι γνωστότερος επειδή εισήγαγε την Εικονομαχία το 726, παίρνοντας θέση κατά των εικόνων με την αφαίρεση από την Χαλκή πύλη των ανακτόρων της εικόνας του Χριστού, η επίσημη έναρξη της Εικονομαχίας όμως πιθανώς χρονολογείται το 730. Η παράλληλη εμπλοκή με την Ιταλία και την παπική έδρα, όπου ελήφθησαν οικονομικά μέτρα φορολογικού χαρακτήρα, τα οποία κατηύθυναν τα εισοδήματα, ιδίως εισοδήματα της παπικής έδρας, στο αυτοκρατορικό ταμείο, οδήγησε σε όξυνση των σχέσεων με τη Ρώμη και επιτάχυνε την αντίδραση της παπικής έδρας στην Εικονομαχία. Η κατάσχεση των κτημάτων της Αγίας Έδρας της Ρώμης όμως (των λεγομένων πατριμονίων), καθώς και η απόσπαση των επαρχιών της νότιας Ιταλίας και των Βαλκανικών επαρχιών από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ρώμης και την υπαγωγή τους στην δικαιοδοσία του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα της ενεργής ανάμειξης του πάπα Γρηγορίου Β΄ σε εξέγερση εναντίον του Λέοντος Γ΄. Ο Λέων Γ΄ επίσης ίδρυσε το θέμα των Κιβυρραιωτών, και τη ναυτική μονάδα του Αιγαίου Πελάγους, ενισχύοντας τη ναυτική προστασία της αυτοκρατορίας, και εξέδωσε από κοινού με τον γιο του, Κωνσταντίνο Ε΄, τη νομοθετική συλλογή της Εκλογής, που βασίζεται στο Ιουστινιάνειο δίκαιο αν και περιέχει αρκετές αλλαγές κυρίως στο ποινικό δίκαιο. Η θέσπιση μισθού για τους δικαστές, αντί των δικαιωμάτων τους από την εκδίκαση κάθε υπόθεσης, ήταν ένα μεγάλο βήμα για ίση την απονομή του δικαίου σε όλους τους υπηκόους της αυτοκρατορίας.
Μία παράλληλη παράδοση που κατά τα φαινόμενα αποσκοπούσε στην αμαύρωση της δυναστείας, αποδίδει στον Λέοντα Γ΄ καταγωγή από την Ισαυρία της Μικράς Ασίας, που χαρακτηριζόταν για τον ανυπότακτο πληθυσμό που επιδιδόταν σε ληστρικές επιδρομές. Επίσης οι πηγές μεταφέρουν την πληροφορία ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Κόνων, που πιθανώς προέκυψε εξαιτίας της συνάφειας του ονόματος με κάποιο δαίμονα.

Βιβλιογραφία:

Gero, Leo III· Speck, Kaiser Leon III τ. 1· Speck, Kaiser Leon III τ. 2· ODB, 1208-1209· Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία τ. Β1, 99-112· Herlong, Kinship, 31-32· Zuckerman, Studies, 85-92, 94-100· Κουντούρα-Γαλάκη, Βυζαντινός κλήρος, 106-122· Kaegi, Byzantine armies, 48-53 Καρπόζηλος, Ιστορικοί και χρονογράφοι τ. Β΄, 154-169· Brandes, Finanzverwaltung, 368-384· PmbZ, αρ. 3704.
http://www.doaks.org/resources/seals/gods-regents-on-earth-a-thousand-ye...
http://www.doaks.org/resources/seals/gods-regents-on-earth-a-thousand-ye...
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_III_the_Isaurian