Πηγές για ζώνη ἄζωνοι εὔζωνοι, Περίοδος Γ 9ος αι ως το 1081

κύκλοι δὲ περὶ αὐτὸν πλεῖστοι περιειστήκεσαν, ἀλλ’ ὁ μὲν ἀγχοῦ καὶ βραχύτερος τοῖς πρώτοις περιειλίττετο· ἄνδρες οὗτοι τῶν τε καλλίστων γενῶν τὰ πρῶτα καὶ τῆς ἡρωϊκῆς οὐδὲν ἀπεοικότες...

Ἡ γλῶσσα πηγὰς ἡ βλύσασα τῶν λόγων, /ὧν ἡδονῆς τὸ ῥεῖθρον οὐκ ἔχον κόρον, /ἠθῶν χάρις θέλξασα καὶ λίθων φύσιν, /σιγᾷ γεωργὸς κρειττόνων σιγῆς λόγων /φρὴν ἡ βαθεία, νοῦς ὑπὲρ νοῦν ἀγχίνους, /ὁ...