Πηγές για μοναχοὶ, Περίοδος Α 6ος αι

Γυνή τις υἱὸν ἔχουσα δύο πρὸς τοῖς δέκα χρόνοις τὴν ἡλικίαν ἐκ γενετῆς ἄλαλον, αὕτη κατὰ τὸ λεληθὸς προσελθοῦσα καὶ τῇ μάνδρᾳ τοῦ ὁσίου προθεῖσα τὸν φίλτατον μετὰ χρηστῶν ἄπεισι τῶν ἐλπίδων. Ὁρῶσι...

Τοιγάρτοι τοῦ παιδὸς ἤδη τὴν μητρικὴν ὑπεριδόντος θηλήν, θνήσκει μὲν ἅτερος αὐτῷ τῶν γονέων· μόνη δὲ ἡ μήτηρ ὑπολειφθεῖσα καὶ μᾶλλον γυνὴ φρονήσασα, πρὸς δὲ καὶ ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐπὶ τῷ παιδὶ ταῖς...

Ἐπειδὴ δὲ τοῖς τῆς εὐσεβείας ἔργοις πάντων προέχειν ἐδέδεικτο, κοινὴν ἐπ’ αὐτῶ γνώμην ὁ τῆς ἐκκλησίας ἱερὸς ἐποιήσατο σύλλογος οἰκονόμον γενέσθαι πιστότατον ψηφισάμενος, διότι συνοίσειν τοῦτο...

Τοὺς δὲ ἄχρηστους εἶναι καὶ αὐτοὺς ἀνεπιτηδείους πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν ἰδίαν τε καὶ κοινωφελὴ εἴτε διὰ γῆρας ἢ λώβην σώματος ἢ παραφροσύνην ἢ ἀτέλειαν, καὶ τούτων τοὺς ἐπιστατούντας εἶναι μάλιστα...

Καὶ ἦν ἰδεῖν ἀληθῶς μητέρα ἐπὶ φιλτάτῳ παιδὶ καὶ παῖδα ἐπὶ φιλοθέῳ μητρὶ εὐφραινόμενον, εἶτα καὶ Θεὸν ἐπ’ αὐτοῖς οἰκειότατα δοξαζόμενον. Τίς γὰρ τῆς σεμνῆς ἐκείνης οὐκ εὐλόγησε τὸν καρπὸν, ἢ τίς...