Πηγές για μοναχοὶ, Περίοδος Γ 9ος αι ως το 1081

ἀλλ’ ἐξήγειρεν ἡμῖν τινα πονηρὸν ἄνδρα καὶ βάσκανον τὸν τῆς σῆς βασιλείας ὑπήκοον, καὶ προσέρριψεν τῇ πενιχρᾷ ἡμῶν ἐπαρχίᾳ τῇ τῶν Μυρέων βάρους δημοσίου νομισμάτων μυρίων ἑκατὸν πεντήκοντα δύο,...

ἄλλοις μὲν οὖν φροντίδων ἀρχὴ ἡ τῶν γονέων τελευτὴ προσγίνεσθαι πέφυκεν, τὸν καταλειφθέντα κλῆρον διὰ φροντίδος ποιουμένοις καὶ τὰ κατ’ οἶκον εὖ διατίθεσθαι σπεύδουσιν· Νικολάῳ δὲ οὐ φροντὶς...

‘Ἐπειδή, ἅγιε τοῦ θεοῦ, ἡ παράκλησις τῶν πενήτων ἔπεισε τὴν σὴν τιμιότητα, καταλαβεῖν τὰ ὧδε καὶ ἐπισκέψασθαι τὴν ἡμῶν εὐτέλειαν ὑπὲρ ἐκκοπῆς τοῦ τοιούτου ζητήματος καὶ ἀναψύξεως τῶν ἐν τῇ σῇ...

Εἰκάδι δὲ πέμπτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς χειμὼν ἀφόρητος γέγονεν, ὥστε κρυσταλλωθῆναι τὴν γῆν ἐπὶ ἡμέρας ρκ΄. ὅθεν καὶ γέγονεν ὁ μέγας λιμός, τοὺς πώποτε γενομένους ὑπερβαλλόμενος, καὶ θάνατος ἐκ τούτου...

Τὸ δὲ τῆς ἐλεημοσύνης καλὸν οὕτως ἐνέθαλλεν αὐτοῦ τῇ ψυχῇ, ὥστε καὶ χαίρειν ἐκεῖνον διδόντα μᾶλλον ἢ τὸν τοῦ ἐλέους ἠξιωμένον. Καί ποτέ τινος τῶν πενήτων ἔνδυμα δεηθέντος λαβεῖν, οὐδὲν τὸ παράπαν...

Τὰ δὲ περὶ τὸν Πετεινὸν καὶ τοὺς ἄλλους ἰδὼν ὁ μάγιστρος Ῥωμανὸς ὁ Σαρωνίτης, ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸς ὢν Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος, καὶ μὴ τὰ ὅμοια καὶ αὐτὸς πάθοι φοβηθείς, φθονούμενος διὰ τὴν ἑαυτοῦ...

ὃς μετ’ ὀλίγον τὸν τοιοῦτον ἄνδρα τῆς ἀρετῆς ματαιώσας τοῖς κατ’ αὐτοῦ σκευασθεῖσι τῆς ἐκκλησίας καθίστησιν ἔκβλητον, τὸν μετὰ τὴν τετραετῆ τοῦ θρόνου κατάσχεσιν καὶ τελευτὴν τοῦ τρισμάκαρος...

Καύχημα μοναχοῦ τὸ ταπεινοῦν ἑαυτὸν καὶ ἔσχατον πάντων εἶναι νομίζειν, καὶ τῆς φιλαργυρίας ἐκφεύγειν τὰ ἐνεδρεύοντα σκάνδαλα. Καύχημα μοναχοῦ ἡ εἰς πάντας, ὡς εἰς αὐτὸν τὸν σωτῆρα Χριστόν, μικρούς...

…οὐκ ἔστι δυνατὸν ἅπαντας μὲν ὑφ’ ἕνα καιρὸν ἑλέσθαι πωλεῖν, οὐδὲνα δὲ ὑπολελεῖφθαι τὸν φιλοκερδὴ καὶ φιλόπλουτον. …. Κἀκεῖνο δὲ σκοπεῖν ἔξεστιν, ὅπως μηδὲν προορώμενος ὁ συνετὸς οὗτος καὶ ταχὺς...

Μηδεὶς οὖν μηκέτι μήτε τῶν περιφανῶν μαγίστρων ἢ πατρικίων, μήτε τῶν ἀρχαῖς ἢ στρατηγίαις ἢ πολιτικοῖς ἢ στρατιωτικοῖς ἀξιώμασι τετιμημένων, μήτε μὴν ὅλως τῶν εἰς συγκλήτου βουλὴν ἀπαριθμημένων,...