Ο άνθρωπος του καίσαρα, στρατηγός των Θρακησίων Ανδρόνικος

Χρονολογία: β΄ ήμισυ 11ου αι., πριν το 1081
Ο άνθρωπος του καίσαρα, στρατηγός των Θρακησίων Ανδρόνικος
Σφραγίδα του στρατηγού Θρακησίων Ανδρονίκου, DO Seals 3, αρ. 2.39

Κ(ύρι)ε βοήθ(ει) τῷ σῷ δούλ(ῳ) Ἀνδρονίκ(ῳ) πρωτοπροέδρῳ (καὶ) στρατιγῷ τῶν / Θρακησ[ί]ων [τ]ῷ [ἀ]νθρώ[π]ῳ (και)σαρο(ς) τοῦ Δούκα (sic)

Πηγή:
DO Seals 3, αρ. 2.39.
Βιβλιογραφία:
DO Seals 3, αρ. 2.39· Cheynet, Anthroponymie, 276 σημ. 29· Ράγια, Η κοιλάδα του Μαιάνδρου, 320.
Σχολιασμός:
Η μικρή αυτή «υπογραφή» του στρατηγού Ανδρονίκου βρίσκεται στην προσωπική του σφραγίδα, μία από τις δύο σωζόμενες που διαφημίζουν τους κοινωνικούς, πελατειακού είδους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της εποχής. Η συγκεκριμένη αφορά στις σχέσεις που διατηρούσε ο Ανδρόνικος με τον καίσαρα Ιωάννη Δούκα. Το οικογενειακό όνομα του Ανδρονίκου δεν είναι γνωστό. Έφερε τον τίτλο του πρωτοπροέδρου, έναν από τους υψηλότερους πριν το 1081, και χρημάτισε στρατηγός του θέματος Θρακησίων. Ο Ανδρόνικος αυτοχαρακτηρίζεται «ἄνθρωπος» του καίσαρα Ιωάννη Δούκα, ανήκε δηλαδή πιθανώς στους «οἰκείους», στον στενότερο κύκλο του Δούκα. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιγραφή της σφραγίδας μαρτυρά τους κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ του Ανδρονίκου και του καίσαρα, ο οποίος ενδέχεται να φρόντισε για τον διορισμό του στο αξίωμα του στρατηγού. Το γεγονός ότι τέτοιες σφραγίδες είναι εξαιρετικά σπάνιες δεν δηλώνει μόνο την κοινωνική επιρροή του καίσαρα, που ήταν τέτοια ώστε να αναφερθεί το όνομά του σε μία σφραγίδα που δεν του ανήκε, αλλά και εμμέσως ότι η καταγωγή και η κοινωνική στάθμη του Ανδρονίκου ήταν κατώτερη. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος γιατί ο Ανδρόνικος δεν διστάζει να διακηρύξει στη σφραγίδα του, αντιπροσωπευτική του δημόσιου βίου του, την υποστήριξη που απολάμβανε από τον καίσαρα Ιωάννη Δούκα. Το μικρό αυτό αντικείμενο χρονολογείται το πιθανότερο μεταξύ 1073/4 και 1081, χωρίς να είναι δυνατή η εγγύτερη χρονολόγησή του.