Η ιεραρχία των Κομνηνών κατά την υποδοχή του Κορράδου

Χρονολογία: Σεπτέμβριος 1147

εἰσελαύνοντι τοίνυν ἄνδρες ὑπήντων αὐτῷ ὅσοι τε κατὰ γένος καὶ τύχην βασιλεῖ ἤγγιζον καὶ ὅσοι τὰς ὑπερηφάνους τῷ τηνικάδε διεῖπον ἀρχάς, προπέμψοντές τε μεγαλοπρεπῶς αὐτὸν ἐς τὰ βασίλεια καὶ τὰ εἰκότα τιμήσοντες.

Πηγή:
Κίνναμου Επιτομή, 82.20-83.1
Βιβλιογραφία:
Magdalino, Αυτοκρατορία, 97-99· Angold, Αυτοκρατορία, 314-316.
Σχολιασμός:
Το χωρίο αφορά την υποδοχή του Γερμανού αυτοκράτορα Κορράδου Γ΄ von Hohenstaufen που προσέγγιζε στην Κωνσταντινούπολη με το στρατό του, καθώς συμμετείχε στην Β΄ Σταυροφορία (1046-1049). Για να του αποδώσει τις πρέπουσες τιμές, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ Κομνηνός έστειλε να τον υποδεχθούν οι κοντινότεροι και πιο επιφανείς συγγενείς του (κατὰ γένος καὶ τύχην). Η «τύχη» σε αυτό το πλαίσιο σηματοδοτεί τη συγγένεια με τον αυτοκράτορα (βασιλεῖ ἤγγιζον), εφόσον οι συγγενείς έρχονται πρώτοι στην ιεραρχία των Κομνηνών. Οι κατέχοντες τα υψηλότερα αξιώματα της αυτοκρατορίας αυτή την εποχή (τὰς ὑπερηφάνους ἀρχάς) δεν ταυτίζονται οπωσδήποτε με την πρώτη ομάδα, που περιλαμβάνει τους συγγενείς, με άλλα λόγια δεν ήταν απαραίτητο κάποιος συγγενής με υψηλό τίτλο να κατέχει κάποιο αξίωμα, αλλά οπωσδήποτε οι άρχοντες έρχονται δεύτεροι στην ιεραρχία, ενώ αν είχαν κάποια συγγένεια με τον αυτοκράτορα, για παράδειγμα διά γάμου, θα βρίσκονταν σε υψηλότερη θέση.