Πηγές για ἀργὸν ἄχρηστον, Περίοδος Α 6ος αι

Γυνή τις υἱὸν ἔχουσα δύο πρὸς τοῖς δέκα χρόνοις τὴν ἡλικίαν ἐκ γενετῆς ἄλαλον, αὕτη κατὰ τὸ λεληθὸς προσελθοῦσα καὶ τῇ μάνδρᾳ τοῦ ὁσίου προθεῖσα τὸν φίλτατον μετὰ χρηστῶν ἄπεισι τῶν ἐλπίδων. Ὁρῶσι...

Τοὺς δὲ ἄχρηστους εἶναι καὶ αὐτοὺς ἀνεπιτηδείους πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν ἰδίαν τε καὶ κοινωφελὴ εἴτε διὰ γῆρας ἢ λώβην σώματος ἢ παραφροσύνην ἢ ἀτέλειαν, καὶ τούτων τοὺς ἐπιστατούντας εἶναι μάλιστα...

Ἐμπορικὸν δέ, οἷον σιτοπῶλαι, οἰνοπῶλαι, κρεοπῶλαι, ὑλικὸν δέ, τὸ ἐκάστου εἴδους παρεκτικόν, οἷον σιδηροτελεῖς, χαλκοτελεῖς, ὑπηρετικὸν δέ, τὸ ὑπηρετοῦν τοῖς γινομένοις πρὸς τὴν τῶν κοινῶν...