Πηγές για ἔνδεια ἐνδεεῖς, Περίοδος Γ 9ος αι ως το 1081

Φαμὲν δὲ καὶ μήτε πλούσιον, ἐὰν μὴ ἔχῃ τὰς τοῦ στρατηγοῦ ἀρετάς, προχειρίζεσθαι στρατηγὸν διὰ τὰ χρήματα, μήτε τὸν πένητα, ἐὰν ἀγαθός ἐστι, παραιτεῖσθαι διὰ τὴν πενίαν καὶ ἔνδειαν. Οὐ μὴν δὲ τὸν...

Συμπάθειαν δὲ καὶ τὸν πρὸς πένητας οἰκτιρμὸν καὶ πλουσιώτατον ἔλεον, οὕτως ἱλαρῶς τοῖς χρῄζουσι, κατὰ τὸν εἰπόντα, μετέδωκεν, ὡς πάντας τοὺς ἐπὶ χορηγίᾳ καὶ διαρκείᾳ πενήτων κηρυττομένους...

ἄλλοις μὲν οὖν φροντίδων ἀρχὴ ἡ τῶν γονέων τελευτὴ προσγίνεσθαι πέφυκεν, τὸν καταλειφθέντα κλῆρον διὰ φροντίδος ποιουμένοις καὶ τὰ κατ’ οἶκον εὖ διατίθεσθαι σπεύδουσιν· Νικολάῳ δὲ οὐ φροντὶς...

ἄξιον δέ τι καὶ ἡδύσματος ἢ παραδείγματος ἕνεκα μνησθῆναι καὶ τοῦτο. κηρουλλάριός τις ἦν ἐν τῷ Φόρῳ ἐκ πόνων ἰδίων ἀνενδεής. τοῦτον μεταστειλάμενος ὁ παμφάγος φησίν· “θὲς τὴν χεῖρά σου κατὰ τῆς...