Υποδοχή του βασιλέα Ιεροσολύμων Βαλδουΐνου

Χρονολογία: 1158

Βασιλεὺς δὲ προσιέναι τὸν ῥῆγα μαθὼν ἄλλοτε ἄλλους τῶν ἐπὶ δόξης προσυπαντᾶν αὐτῷ ἔπεμπε καὶ ἀεὶ τοὺς ἐπιδοξοτέρους κατόπιν ἄχρι καὶ τῶν ἐπ’ ἀδελφιδαῖς αὐτῷ γαμβρῶν, προσεροῦντας αὐτὸν καὶ τὰ εἰκότα τιμήσοντας, ἕως παρ’ αὐτὸν βασιλέα ἦλθεν. ὁ μὲν οὖν οὕτως ἀξίως τοῦ Δαβὶδ θρόνου καὶ ἐτίμα καὶ ἐδεξιοῦτο τὸν ἄνθρωπον·

Πηγή:
Κίνναμου Επιτομή, 185.7-12.
Βιβλιογραφία:
Magdalino, Αυτοκρατορία, 131-133· Angold, Αυτοκρατορία, 347-348.
Σχολιασμός:
Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ Κομνηνός χρησιμοποίησε την ιεραρχία και τους δεσμούς των Κομνηνών στηρίζοντας την διακυβέρνησή του στην υποστήριξη των εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενών περισσότερο από τους προκατόχους του αυτοκράτορες. Το χωρίο αναφέρεται στην υποδοχή του βασιλέα της Ιερουσαλήμ Βαλδουΐνου Γ΄ στο στρατόπεδο του Μανουήλ Α΄ στην Κιλικία το 1159. Οι «ἐπί δόξης» και «ἐπιδοξότεροι» σε αυτό το πλαίσιο ήταν οι πιο κοντινοί και επιφανείς συγγενείς του. Η λεπτομέρεια ότι στην υποδοχή του Βαλδουΐνου έλαβαν μέρος μέχρι και οι σύζυγοι των ανεψιών του, που στην Κομνήνεια ιεραρχία βρίσκονταν αρκετά χαμηλά (τυπικά μετά τα παιδιά, τα αδέλφια, τους θείους, τους συζύγους των αδελφών, τους εξαδέλφους και τους ανεψιούς) αποκαλύπτει αφενός τη σημασία που απέδιδε ο αυτοκράτωρ στην υποδοχή του Βαλδουΐνου Γ΄ και αφετέρου υποδηλώνει ότι η ομάδα υποδοχής ήταν αρκετά πολυπληθής, απαρτιζόμενη κυρίως από βασιλικούς συγγενείς, οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην εκστρατεία του 1158/9 και περιστοίχιζαν τον αυτοκράτορα.