Πηγές για Περίοδος Δ 1081 ως 1200, ἄποροι πένητες πτωχοὶ

Ἀναποιῶν δὲ καὶ τὰς πραιτωρίας ἀρχὰς ἄνδρας λογίμους καὶ τῶν ἀπὸ βουλῆς ἀρίστους αὐταῖς ἦν ἐφιστῶν. Ἀλλὰ καὶ ἁδροτάτοις ἐπαίρων φιλοδωρήμασι τεθραμμένους εἴποι ἄν τις ταῖς εὐποιΐαις ἐξέπεμπε,...

Πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα εἴρηκέ τε καὶ ἐτύπωσεν ὁ δηλωθεὶς μακαρίτης αὐτάδελφός μου ἔκ τε τῶν κτημάτων καὶ τῶν χρημάτων αὐτοῦ ταῖς ἐμαῖς χερσὶν διανεμηθῆναι ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας, ἀπό τε...

Ἐπειδὴ γοῦν ἐκεῖ ὁ νόμος φησίν, ὅτι τὸν μὲν πλούσιον χωρὶς ἐγγυητοῦ δικάζεσθαι, τὸν δὲ πένητα καὶ ἄπορον μετὰ ἐγγυητοῦ καὶ ἔλεγόν τινες ἀδιαστίκτως τοὺς μὲν ἀκίνητον κτῆσιν ἔχοντας καὶ πλουσίους...