Τεκμηρίωση, Ιεραρχία

Τα τέσσερα τακτικά πρωτοκαθεδρίας της μέσης βυζαντινής περιόδου διαφωτίζουν την δομή και την ιεραρχία της διοίκησης, πολιτικής και στρατιωτικής, της αυτοκρατορίας από τα τέλη του 8ου αι. ως τα τέλη του 10ου αι. Το ιεραρχικό σύστημα όπως αναπτύχθηκε στη μεσοβυζαντινή εποχή διαχώρισε τους τίτλους...

Το υλικό που σώζεται για τον 7ο και 8ο αι. μπορεί να δώσει κάποιες ενδείξεις μόνο για την εποχή της μετάβασης από το πρωτοβυζαντινό συγκλητικό στο μεσοβυζαντινό αυλικό σύστημα τίτλων. Πηγές για την ιεραρχία κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή αποτελούν κυρίως η νομοθεσία και τα πρακτικά των μεγάλων...

Τον Απρίλιο του 1081 ο Αλέξιος Κομνηνός ανέβηκε στο θρόνο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά από μία συνωμοσία κατά του αυτοκράτορα Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εξεγέρσεις με επικεφαλής τον Νικηφόρο Βρυέννιο και τον Νικηφόρο Μελισσηνό. Παρέλαβε μία χώρα οικονομικά...

Η ιεραρχία του 11ου αι., εξαιρετικά σημαντική επειδή προετοιμάζει τις αλλαγές που επήλθαν στο ιεραρχικό σύστημα επί Κομνηνών, δεν είναι καλά γνωστή επειδή δεν υπάρχει πηγή αντίστοιχη με τα Τακτικά πρωτοκαθεδρίας. Το κύριο υλικό λοιπόν το παρέχουν οι σφραγίδες και οι αφηγηματικές πηγές της...