Τεκμηρίωση, Μέτρον τύχης

Η πρωταρχική σημασία της λέξης βεβαίως αφορά το βαπτιστικό όνομα, την καταγωγή, τις συγγένειες, το γένος των ανθρώπων. Η γέννηση σε μία συγκεκριμένη οικογένεια έχει πάντα ξεχωριστή σημασία, αν και τα οικογενειακά επίθετα, που εμφανίζονται στη μεσοβυζαντινή εποχή, καθιερώνονται μόλις τον 11ο αι....

Το «σχήμα» είναι το εξωτερικό χαρακτηριστικό κοινωνικών ομάδων στη βυζαντινή κοινωνία και συνοδεύει κατεξοχήν το «ὄνομα». Κατά τον Μεγάλο Βασίλειο «ἡ διὰ τοῦ σχήματος ἐπαγγελία» είναι «στρατιώτου ἴδιον ἐν τῷ ἐνδύματι, καὶ ἄλλο τοῦ συγκλητικοῦ, καὶ ἄλλο ἄλλου, ἀφ' ὧν εἰκάζεται αὐτῶν, ὡς ἐπὶ τὸ...

Η έννοια της «τάξεως» ως αρχής που διέπει την πολιτεία είναι αρχαία και αναπτύχθηκε ιδίως από τον Αριστοτέλη, για τον οποίο είναι σύμφυτη της πολιτείας: «πολιτεία μὲν γάρ ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν ἡ περὶ τὰς ἀρχάς». Οι νεοπλατωνιστές χρησιμοποίησαν αυτή την ιδέα για να περιγράψουν την ουράνια...

Η έννοια της «τύχης» στο Βυζάντιο αποτελεί επιβίωση της αρχαίας σύλληψης της θεάς Τύχης, μάλιστα στις περισσότερες ιστορικές αναφορές έχει σαφείς ομοιότητες με την αντίστοιχη λατινική θεότητα Fortuna. Αν και η μείωση της αυτονομίας των πόλεων και η τελική τους διάλυση συντέλεσε ώστε να...