Τεκμηρίωση, Πενία και πένητες ή πτωχοί

Η διάταξη του Ερμογένη (2ος αι.) που ορίζει την πενία στα πενήντα χρυσά νομίσματα επανέρχεται στο Βυζάντιο, τόσο στον Πανδέκτη του Ιουστινιανού Α΄, στην Εισαγωγή του πατριάρχη Φωτίου, στα Βασιλικά και στον Πρόχειρο Νόμο, και στις Νεαρές του 10ου αι. που αφορούν τη γαιοκτησία. Σκοπός της διάταξης...

Για την ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές πηγές για να δηλώσουν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το πλαίσιο του κειμένου, στο οποίο αναφέρονται, όσο και το ρωμαϊκό υπόβαθρο των διακρίσεων. Οι ρωμαϊκοί όροι, που συχνά είναι νομικοί και δηλώνουν...

Αποτελεί γενικά μεθοδολογικό λάθος να θεωρείται η «πενία» ή η «πτωχεία», όροι με κατεξοχήν οικονομικό περιεχόμενο, σε αρχαίες εποχές ως γενική κοινωνική κατηγορία, στην οποία κάπως ασαφώς τοποθετούν οι σύγχρονοι ερευνητές οποιονδήποτε δεν ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Εφόσον στην...