Τεκμηρίωση, Πόλεις

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη των πόλεων και εδώ δεν μπορεί να γίνει αναλυτική παρουσίασή τους. Φυσικά φαινόμενα (ο λοιμός του 541/2, οι κατά τόπους σεισμοί) και πολεμικές αναστατώσεις (Άβαροι, Σλάβοι στα Βαλκάνια, Πέρσες και Άραβες στην Ανατολή) θεωρείται ότι οδήγησαν...

Ο χαρακτήρας των πόλεων κατά τη μεσοβυζαντινή εποχή ως ερευνητικό θέμα σχετίζεται τόσο με την αστική φυσιογνωμία κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή όσο και με τον χαρακτήρα των ευρωπαϊκών πόλεων που από τον 12ο αι. γνωρίζουν σημαντική άνθηση. Θεωρήθηκε ότι οι πόλεις του μέσου Βυζαντίου αποτελούν το...

Πέρα από τα φυσικά κατάλοιπα των πόλεων, που είναι περισσότερο ή λιγότερο εμφανή, οι «κατάλογοι πόλεων» όπως ο Συνέκδημος του Ιεροκλή και οι κατάλογοι πρωτοκαθεδρίας των επισκοπικών εδρών της αυτοκρατορίας αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για τον αριθμό των «πόλεων», καθώς μπορούν να συγκριθούν με...

Ιδανικά οι βουλευτές των πόλεων αποτελούσαν το ανώτερο κοινωνικό στρώμα τους, απαρτιζόμενο από γαιοκτήμονες. Η οικονομική δύναμη των βουλευτών ωστόσο διέφερε σημαντικά τόσο εντός των ίδιων βουλευτικών σωμάτων, όσο και μεταξύ πόλεων. Μέχρι τον 6ο αι. οι οικονομικά ισχυρότεροι γαιοκτήμονες είχαν...

Στην αρχαιότητα οι πόλεις ήταν μονάδες αυτοδιοίκησης, η οποία εξασφαλιζόταν με την ύπαρξη διοικητικών οργάνων (βουλή, πρυτανεία, αρχές) στα οποία συμμετείχαν οι «πολίτες». Ιδανικά οι πολίτες ήταν οι αυτόχθονοι ιδιοκτήτες γης· η ιδανική αυτή κατάσταση, ωστόσο, ήταν αδύνατον να διατηρηθεί για πολύ...