Τεκμηρίωση, Στρατιώτες

Οι στρατιώτες αποτελούσαν την πολυπληθέστερη ομάδα μισθοδοτούμενων του βυζαντινού δημοσίου τομέα. Εντός του στρατού υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ανιχνεύονται κυρίως στο ύψος των απολαβών τους. Η πολιτεία βέβαια τείνει να τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον μέχρι τον...

Η ένταξη των στρατιωτών στις μονάδες τακτικού στρατού (comitatenses) δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάστασή τους σε έναν τόπο, εφόσον ακόμα και οι μονάδες του κινητού στρατού παραμένουν για καιρό στρατωνισμένες σε συγκεκριμένες επαρχίες. Το κλασικό παράδειγμα βέβαια δεν αποτελούν...

Ο γενικός όρος «στρατεία», που προέρχεται από τη Ρωμαϊκή εποχή (militia), περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και του κράτους εφόσον τα άτομα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, που μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ της απλής κατάταξης στο στρατό ή της προμήθευσης ενός συγκεκριμένου αγαθού στο...

Η σύλληψη της εξιδανικευμένης έννοιας του «γεωργού-στρατιώτη» των θεμάτων από τους ερευνητές οδήγησε στην σύλληψη για τις εξιδανικευμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στη μέση βυζαντινή εποχή (από τον 7ο ως τον 10ο αι.). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία σχηματίστηκε στην αυτοκρατορία...

Ο Προκόπιος τον 6ο αι. χαρακτηρίζει δομέστικους και προτήκτορες «πολὺ ἀξιωτέρους», τους αποδίδει με άλλα λόγια αξίωμα (ἀξία) εφόσον ανήκαν στα σώματα των ανακτορικών φρουρών, συνδέοντας την θέση τους με την οικονομική τους ισχύ. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το αξίωμα και τα χρήματα, τους...